Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Bemötande

Bemötande

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet. Äldre personer ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet och bibehållet oberoende. Alla kontakter med personer som söker vård ska bygga på respekt för människors lika värde.

 

​Ett gott bemötande handlar om att ha kunskaper och förmågor som gör att man kan bemöta och kommunicera med anhöriga i kris. Det handlar om att kunna kommunicera med äldre som har fysiska och psykiska funktionshinder. Det handlar även om att kommunicera med äldre med annat modersmål och att hitta sätt att göra anhöriga och patienter delaktiga i vården.

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall.

Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever hemtjänsten. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati. Äldre ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet och bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt.

Alla kontakter med personer som söker vård eller är patienter ska bygga på respekt för människors lika värde, den enskilda människans värdighet och individens självbestämmande och integritet.

Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

God kommunikation är en förutsättning för god vård

En god kommunikation och patientens delaktighet är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna ge en god vård. Patientens kunskap, förståelse och insikt är en förutsättning för att han eller hon ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen hälsa, vård och behandling.

Informationsskyldigheten och patientens delaktighet regleras närmare i bland annat hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Patientens ställning regleras också i andra lagar och författningar och nationella handlingsplaner.

Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Sedan 1 januari 2011 finns det nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om nationell värdegrund i äldreomsorgen. Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst. Den ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande.

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen som tema på Kunskapsguiden

Bemötande i vård och omsorg på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om bemötande ur olika perspektiv. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Bemötande i vård och omsorg – genusperspektiv på Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – HBTQ-perspektiv på Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – patientperspektiv på Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – transkulturellt perspektiv på Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – personer med funktionsnedsättning på Vårdhandboken

​​​
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser