Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Diabetes Behandling

Behandling

Vården till personer med diabetes bör alltid ges utifrån den enskildes förutsättningar. Information, utbildning och stöd är extra viktigt för personer med diabetes.

Vid diabetes finns det situationer där information, utbildning och stöd är extra viktigt. Detta gäller framför allt vid diabetesdebuten men också i situationer då förutsättningarna förändras, till exempel om sena diabeteskomplikationer inträffar. Det är viktigt att vara medveten om att vården till personer med diabetes alltid bör ges utifrån personens förutsättningar.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge varje patient individuellt anpassad information om diabetes. Det innebär att personalen ska ta hänsyn till varje patients förutsättningar och behov. Man behöver bland annat ta hänsyn till patientens mognad och erfarenhet, kulturell och språklig bakgrund, hälsotillstånd och eventuell funktionsnedsättning.

Informationen bör ges i dialog med patienten och med hänsyn till patientens behov i den aktuella vårdsituationen. Detta ställer stora krav på hälso- och sjukvårdspersonalen som måste ha förmåga att vara lyhörd och sätta sig in i patientens situation och perspektiv.

Läkemedel

Typ 2 diabetes är en sjukdom som försämras med tiden. När förändrade kost- och motionsvanor inte ger tillräcklig effekt, måste läkemedel användas för att sänka blodsockernivån. Målet med behandlingen är att ge patienten symtomfrihet och att förebygga komplikationer som kärl- och nervskador. Det är viktigt att målvärdet för blodsockernivån anpassas individuellt.

Både typ 1 och typ 2 diabetes kan behandlas med insulin. Insulin finns i kortverkande och långverkande form varav det kortverkande läkemedlet bör väljas i första hand.

Behandling av fotsår vid diabetes på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om behandling av fotsår vid diabetes. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Fotsår vid diabetes – sårbehandling på Vårdhandboken 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser