Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Elevhälsan

Elevhälsan

Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet sker i bred samverkan med den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso-och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

 

​För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller i grundskolan och minst ett i gymnasieskolan. Elever i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök.

För elevhälsans arbete ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans personal samverkar med varandra, den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso-och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

Elevhälsans uppdrag

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Insatserna kan vara på organisations-, grupp eller individnivå.

Vaccinationer

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination. Landstingen ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Fram tills Barnhälsovården genomför vaccinationerna och ansvarar för att de erbjuds alla barn tills de börjar skolan. Vaccinationerna är frivilliga. Vaccinationerna ska journalföras och rapporteras till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

Vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinationsregistret på Folkmyndighetens webbplats

Mycket mensvärk är inte okej

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios. I dag kan det ta flera år för en patient att få sin diagnos och relevant behandling. Tidig upptäckt kan minska den tiden.

På Socialstyrelsens webbplats finns stöd och information om endometrios som affischer och informationsbroschyrer som går att skriva ut. Här hittar du även länkar till webbutbildningen Vård vid endometrios, Nationella riktlinjer för endometrios, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios samt till Socialstyrelsens podd På djupet där avsnitt 36 handlar om endometrios.

Stöd och information om endometrios på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Vaccinationer på Folkhälsomyndigheten

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan.

Information om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats