Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföl-jande förälder. Till stöd för dig som arbetar med dessa frågor inom social-tjänsten och hälso- och sjukvården finns ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn. Kunskapscentrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkom-mande barn och unga.


 

​Se seminariet Flickor på flykt – vad händer sen?

 

Den 27 oktober 2017 anordnades ett seminarium om ensamkommande flickor, Flickor på flykt – vad händer sen?

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De flesta placeras i nätverkshem, en typ av familjehem som barnet oftast redan känner. Vad kan vi göra tillsammans för att möta dessa flickors behov?

Seminariet Flickor på flykt  vad händer sen? på Socialstyrelsens webbplats

Socialstyrelsens arbete med medicinska åldersbedömningar

 

Socialstyrelsen kom den 12 januari  2018 ut med ett förtydligande gällande myndighetens arbete med medicinska åldersbedömningar.

Sedan 2016 har Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.  Arbetet med uppdraget pågår och kommer att redovisas den 31 maj 2018.  

Förtydligande om Socialstyrelsens arbete vad gäller medicinska åldersbedömningar på Socialstyrelsens webbplats

​Ett gemensamt ansvarOmslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

Orosanmälan för barn som far illa - film för dig som är anmälningsskyldig

Personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område är också anmälningsskyldiga. I lagen står att anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke om att ett barn far illa.

Informationsfolder för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen

Omslag till Ett hem att växa i - Studiehandledning för familjehemsutbildareStudiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare är till för kursledare som ska hålla familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Materialet har reviderats för att även omfatta familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare

Omslag till Ensamkommande barn och unga - handbok

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Omslag till Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar

En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Ta del av analysen på Socialstyrelsens webbplats

Omslag till Att samverka kring ensamkommande barn som försvinnerAtt samverka kring ensamkommande barn som försvinner

En samverkansplan med konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.
Syftet är att effektivisera samverkan för att förhindra att barn försvinner, agera mer samordnat när ett försvinnande har inträffat, och effektivisera arbetet när ett barn påträffas.

Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

​Podd om barn i asylprocessen

I Barnombudsmannens nya poddavsnitt kan du höra Barnombudsmannen Fredrik Malmberg prata om hur barn på flykt behandlas i Sverige, bristen på information, barn som inte fått komma till tals i asylprocessen och hur Migrationsverket kan bli bättre på att få fram barnspecifika asylskäl.

Med i podden finns också Anna Lindblad, rättslig expert på Migrationsverket, och Ignacio Vita, advokat med inriktning mot asyl och migrationsrätt.

Lyssna på avsnittet om om barn i asylprocessen på Barnombudsmannens webbplats

​Ensamkommande barn som är gifta

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn är detsamma oavsett om ett barn är gift eller inte. Barnets bästa ska vara avgörande för vilken placeringsform som är lämplig. En noggrann och omsorgsfull utredning behövs för att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver.

Mer om ensamkommande barn som är gifta