Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Aktuellt Nytt tema beskriver modell för samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Nytt tema beskriver modell för samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Det har länge funnits behov av stärkt samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättningar behöver välfungerande stöd samtidigt som föräldrarnas arbetsinsats kring barnets behov behöver vara hanterlig. Ett nytt tema beskriver Socialstyrelsens modell för samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning.

​Det finns sedan länge ett utbrett behov av stärkt samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning. Samordningsproblemen har påtalats i riksdagen, av funktionshindersorganisationer och av statliga myndigheter vid ett flertal tillfällen. Trots goda intentioner på flera håll är situationen ännu inte löst enligt en granskning från Riksrevisionen.

Barn med funktionsnedsättningar behöver få tillgång till ett välfungerande stöd samtidigt som föräldrarnas arbetsinsats kring barnets behov blir hanterlig. Idag är barns tillgång till stöd alltför beroende av förälderns resurser att hitta och söka sådant. Det riskerar att leda till en ojämlik tillgång på vård, omsorg och stöd.

Socialstyrelsens modell

Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan utformas. Modellen avser det stöd som socialtjänsten och hälso- och sjukvården ansvarar för. Den utgår från samordningsfunktioner som identifieras som viktiga för en förbättrad samordning.

Modellen består av tre delar:

Samordnad informationstjänst är tänkt att ge tillgång till lokalt och regionalt förankrad information om vård, stöd, omsorg och service som riktar sig till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Gemensam planeringsprocess synliggör vad som sammantaget planeras för barnet och familjen. Det minskar risken för att åtgärder eller insatser saknas, krockar med varandra eller rent av motverkar varandra.

Praktiskt stöd av en koordinator är tänkt som ett stöd när situationen för familjen är eller riskerar att bli ohållbar. En koordinator kan hjälpa till med att sortera, strukturera och prioritera det som behöver göras för att få samordningen kring familjen att fungera utifrån barnets behov av stöd.

Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning