Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skolelevers drogvanor 2014

Skolelevers drogvanor 2014 redovisar resultatet av de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Undersökningarna genomförs på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Rapporten är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

​I Skolelevers drogvanor 2014 redovisas resultatet av de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.
I rapporten redovisas resultat kring användning av alkohol, tobak, narkotika, sniffnings- och dopningsmedel samt läkemedel och de problem eleverna upp-gett att de råkat ut för i samband med alkoholkonsumtion. Dessutom redovisas resultat uppdelat på regioner följt av frågor om spelande om pengar. Avslutningsvis redogörs för samband mellan socioekonomiska skillnader på skolnivå relaterat till substansanvändning.

Frågor om nätdroger

De senaste tre åren har eleverna fått besvara frågor om så kallade nätdroger. Totalt sett var det år 2014 2 % i årskurs 9 och 4 % i gymnasiets år 2 som svarade att de någon gång använt en nätdrog. Andelen flickor som använt nätdroger är densamma i gymnasiet som i årskurs 9 medan gymnasiepojkarna använt nätdroger i dubbelt så hög omfattning jämfört med pojkarna i nian, vilket förklarar det högre totala värdet i gymnasiet. Spice eller liknande rökmixar är den vanligaste preparatgruppen. Rimligtvis sker införskaffandet av nätdroger på samma sett som för till exempel cannabis eller alkohol, det vill säga genom kompisar eller bekanta, då det är få elever som uppger att de köpt nätdroger på egen hand.

Regionala skillnader

I 2013 års rapport undersöktes regionala skillnader åren 1989–2013 och dessa sammanfattas i årets rapport. Med hjälp av tvåårsmedelvärden framkom att Skåne, Södra Sverige och Stockholm turades om att uppvisa högst värden beträffande alkoholkonsumenter, årskonsumtionens volym, förekomst av intensivkonsumtion, erfarenhet av smugglad alkohol, dagligrökning, användning av narkotika samt lust att prova narkotika.

Generellt var drogvanorna minst omfattande i Norra Sverige, men med två tyd-liga undantag: Dagligsnusning samt att ha druckit hemtillverkad sprit var be-tydligt vanligare där än i andra regioner, och för dessa två beteenden uppmättes de lägsta nivåerna i Stockholm och Skåne. Samtliga regioner följde i stort sett utvecklingen för det nationella medelvärdet. De simultana förändringarna mellan regionerna, låt vara på olika nivåer, visar på en viss homogenitet bland landets ungdomar. Oavsett var i landet man bor så följs till stor del upp- och nedgångar i drogvanorna åt.

Skolelevers drogvanor 2014 är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Skolelevers drogvanor 2014 på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?