Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

ANDT-strategin

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

 

​ANDT-strategin är en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Den nya strategin gäller för perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin för perioden 2011–2015.

För den nationella ANDT-strategin finns ett gemensamt övergripande mål och sex mål som tillsammans anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Till de sex målen har 23 insatsområden knutits som ska styra utvecklingen mot målen.

Övergripande mål

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Det övergripande målet innebär

 • en nolltolerans mot narkotika och dopning
 • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
 • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Strategin för att uppnå det övergripande målet består av tre delar

 • mål och insatsområden
 • genomförande
 • uppföljning.

Mål och insatsområden

Förutom det övergripande målet finns sex långsiktiga mål för ANDT-politiken. Kopplade till dessa sex mål finns 23 insatsområden som ska styra utvecklingen mot uppsatta mål för strategiperioden.

De sex långsiktiga målen:

 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
 3. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 4. Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 5. Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Genomförande

Genomförandet av ANDT-strategin förutsätter långsiktigt hållbara strukturer på alla nivåer i samhället.

På nationell nivå bidrar Folkhälsomyndigheten till genomförandet genom olika former av kunskapsstöd. Sammanlagt räknas 14 myndigheter som ansvariga inom ANDT-området.

På regional och lokal nivå har kommuner och landsting huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, förskolan och skolan, alkohol- och tobakstillsynen, socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering. Länsstyrelserna är centrala aktörer för samordning av ANDT-arbetet på regional och lokal nivå.

Bland övriga viktiga aktörer inom ANDT-området kan nämnas arbetsgivar- och intresseorganisationer, riksorganisationer för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, brukar- och patientorganisationer med flera.

Uppföljning

Uppföljningssystemet är en viktig del av strategin för att man ska kunna följa utvecklingen och bedöma i vilken grad de olika målen i strategin uppfylls.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den samlade uppföljningen av ANDT-strategin. De följer upp utvecklingen genom ett antal indikatorer som redovisas löpande.

Samtliga myndigheter med ansvar inom ANDT-området ska dessutom regelbundet redogöra för sin verksamhet till regeringen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman

 

​Uppföljning av ANDT-strategin på ANDT-uppföljning.se

Webbplatsen ANDT-uppföljning.se syftar till att statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer på ett strukturerat och samlat sätt ska kunna följa upp regeringens ANDT-strategi via de indikatorer som är kopplade till strategins olika mål.

Uppföljning av ANDT-strategin på ANDT-uppföljning.se