Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Barns psykiska ohälsa

Barns psykiska ohälsa

Psykisk ohälsa hos barn och unga avser psykiska symtom som påverkar barnets eller den unges känslomässiga välbefinnande och utveckling. Det kan röra sig dels om beteendestörningar, dels om det allmänna psykiska tillståndet som nedstämdhet eller psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont.

 
Den fysiska hälsosituationen är för svenska barn bland den bästa i världen. Under de senaste 10–20 åren har dock intresset för barns och ungas psykiska ohälsa ökat. Den psykiska ohälsan bland barn och unga under 18 år har ökat under 1990- och 2000-talen. I jämförelse med andra länder är det också vanligare att 15-åringar i Sverige har symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande som ledsenhet, sömnsvårigheter och huvudvärk. Det finns inget klart svar på varför den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige.

Vad är psykisk ohälsa hos barn och unga?

Med psykisk ohälsa hos barn och unga avses psykiska symtom som påverkar barnets eller den unges känslomässiga välbefinnande och hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter. Symtomen kan komma till uttryck exempelvis i form av oro och nedstämdhet eller som psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont. Det är symtom som barnet eller den unge själv upplever besvärande men inte alltid vill eller kan förmedla till omgivningen. Psykisk ohälsa kan också visa sig i utagerande beteende med påtaglig inverkan på barnets eller den unges uppväxtsituation men utan att individen själv behöver uppleva ohälsa.
Barn som i tidig ålder uppvisar trotsiga och utagerande beteenden som inte ger med sig är överrepresenterade bland de som senare i livet utvecklar antisocialt beteende. Dessa barn riskerar också i större utsträckning att utveckla allvarlig och långvarig, funktionsnedsättande psykisk ohälsa av utagerande och ibland också inåtvänd typ.
Vissa former av psykisk ohälsa hos barn är medfödda eller tidigt förvärvade som till exempel adhd (attention-deficit/hyperactivity disorder) och Aspergers syndrom. När det gäller nedstämdhet kan bland annat en trygg föräldrarelation, både till och mellan föräldrarna, vara förebyggande och motverka att barnet drabbas av stress och depression.
Allvarlig psykisk ohälsa förekommer oftare hos barn som lever under sämre psykosociala förhållanden än hos barn som lever under bättre omständigheter.
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Metodguiden för socialt arbete
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser