Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Psykologiska behandlingsmetoder

Psykologiska behandlingsmetoder

Psykologiska behandlingar är ett samlingsbegrepp för många olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Den mest kända psykologiska behandlingsmetoden är psykoterapi. De vanligaste inriktningarna är kognitiv beteendeterapi, KBT och psykodynamisk psykoterapi.

 

Psykologiska behandlingsmetoder finns för många olika diagnoser och tillstånd. Psykologiska behandlingsmetoder kan användas vid depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa. Dessutom finns psykologisk behandling som är inriktad på att exempelvis hantera smärta, stress, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

Psykologiska behandlingar kan användas som enda behandling, tillsammans med läkemedelsbehandling eller andra behandlingsmetoder. Behandlingen beror på vem som ska behandlas och på problemets karaktär.

Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till den enskildes behov. Det är viktigt att psykologisk behandling bedrivs med samma kvalitet som annan medicinsk behandling.

Psykoterapi

Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren, psykologen eller psykoterapeuten, och den som behandlas. Efter en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen. Man kommer också överens om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas.

Psykoterapi har väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa. Det gäller till exempel depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.

Psykoterapi bedrivs oftast individuellt men kan även bedrivas i grupp för vuxna och barn och för familj eller par. Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin.

Vanligaste inriktningarna inom psykoterapi

Inriktningarna har delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär.
  • Kognitiva och beteendeinriktade terapier.
    Den kognitiva terapin syftar till att förändra tankar och föreställningar som påverkar hur personen ser på sig själv. Den beteendeinriktade behandlingen syftar till att förändra icke önskvärda beteende. Oftast kombineras dessa och kallas kognitiv beteendeterapi, KBT.
  • Psykodynamisk psykoterapi.
    Psykodynamisk psykoterapi har sin grund i psykoanalysen. Ofta försöker man fokusera på omedvetna och bortträngda känslor. Syftet är att bearbeta dessa och genom det komma fram till en lösning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar