Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Webbutbildningar

Webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja
verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta
tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.
 
Kunskapsguiden samlar webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap. Utbildningarna är öppna och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Webbutbildningarna är avgiftsfria och utgivna av olika aktörer. De har ett varierat upplägg som på ett pedagogiskt sätt ska väcka frågor och få deltagaren att reflektera över sin kunskap och sitt utförande. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Läkemedelsbehandling av äldre

 
Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.Mer om utbildningen
 

 Webbutbildning i evidensbaserad praktik

 
Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge dig kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet.Mer om utbildningen
 

 Läkemedelsgenomgångar för äldre

 
Läkemedelsegenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt vägledning och föreskrift.Mer om utbildningen
 

 Äldreomsorgens nationella värdegrund

 
Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal inom äldreomsorgen.Mer om utbildningen
 

 Våga fråga – våga se!

 
Våga fråga – våga se! är en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer som är framtagen av Nestor, ett FoU-center med äldre i fokus. Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa.Mer om utbildningen
 

 Demens ABC

 
Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.Mer om utbildningen
 

 Demens ABC plus

 
Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar som Svenskt Demenscentrum håller på att ta fram. Tre av dem är färdiga – en för yrkesverksamma i primärvården, en för biståndshandläggare och en för hemtjänsten.Mer om utbildningarna
 

 Basala hygienrutiner

 
Basala hygienrutiner är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård och omsorg. Den är framtagen av Vårdhygien Stockholms läns landsting. Sedan januari 2015 finns en engelsk version – Standard precautions.Mer om utbildningen
 

 Depression och ångestsyndrom

 
Depression och ångestsyndrom – stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är en webbaserad handledning som ska ge dig stöd i arbetet med att införa riktlinjerna i den egna verksamheten. Mer om utbildningen
 

 Att förebygga trycksår, undernäring och fall

 
Skånes Universitetssjukvård erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.Mer om utbildningen
 

 Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

 
Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare är en webbutbildning som riktar sig till läkare som gör sin ST. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.Mer om utbildningen
 

 Samtal och råd om bra matvanor

 
Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen utgår bland annat från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.Mer om utbildningen
 

 Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering

 
Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE är en webbutbildning som ger dig en introduktion till den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet.Mer om utbildningen
 

 ASI webbutbildning

 
ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun.Mer om utbildningen
 

 Psykosociala insatser vid schizofreni

 
Psykosociala insatser vid schizofreni är en webbutbildning som syftar att stödja och underlätta för dig och din verksamhet att införa och arbeta med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och liknande psykoser.Mer om utbildningen
 

 Barn som anhöriga – Våga fråga!

 
Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.Mer om utbildningen
 

 Migration, psykisk ohälsa och trauma

 
Transkulturellt Centrum erbjuder en webbutbildning om migration, psykisk ohälsa och trauma. Utbildingen ger kunskap om hur migrationsprocessen kan påverka hälsan, vad som är viktigt för återhämtning och hur olika instanser kan underlätta genom samverkan.Mer om utbildningen
 

 PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

 
PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.Mer om utbildningen
 

 WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

 
WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar är en utbildning för alla som jobbar professionellt med barn och ungdomar. Utbildningen ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta en ung person som man misstänker har en ätstörning.Mer om utbildningen
 

 Samordnad individuell plan, SIP

 
Samordnad individuell plan, SIP – två webbutbildningar som ger grundläggande och fördjupad information om samordnad individuell plan. Utbildningarna fokuserar på samordnad individuell plan för barn till och med 17 år.Mer om utbildningarna
 

 Webbutbildning om självskadebeteende

 
Utbildningen om självskadebeteende är webbaserad och framtagen inom ramen för Nationella självskadeprojektet. Den vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som lider av ett självskadebeteende.Mer om utbildningen