Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Webbutbildningar

Webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.
Utbildningarna är öppna och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper
utifrån olika ämnesområden.
 
 

 Förskrivning av förbrukningsartiklar

 
Webbutbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den.Mer om utbildningen
 

 Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor

 
Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.Mer om utbildningen
 

 Äldreomsorgens nationella värdegrund

 
Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.Mer om utbildningen
 

 Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

 
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes ger omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende möjlighet att öka sin kompetens om äldre med diabetes. Utbildningen är framtagen av det nationella programrådet för diabetes, SKL.Mer om utbildningen
 

 Förskrivning av hjälpmedel

 
Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare, vård- och omsorgspersonal och chefer. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning.Mer om utbildningen
 

 Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

 
Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.Mer om utbildningen
 

 Individbaserad systematisk uppföljning

 
Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning riktar sig till alla som arbetar inom Socialtjänsten. Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.Mer om utbildningen
 

 Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

 
Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete är ett webbstöd för dig som arbetar inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.Mer om utbildningen
 

 Om våld mot äldre

 
Utbildningspaket om våld mot äldre vänder riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våld mot äldre.Mer om utbildningen
 

 Samtal och råd om bra matvanor

 
Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Sedan mars 2016 finns en uppdaterad och omarbetad version. Utbildningen utgår bland annat från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.Mer om utbildningen
 

 Jobba säkert med läkemedel

 
Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Den riktar sig till omvårdnadspersonal.Mer om utbildningen
 

 Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – Webbintroduktion

 
Webbintroduktion till ÄBIC, Äldres behov i centrum, inkluderar nu även IBIC, Individens behov i centrum. Introduktionen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänstens äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning. Syftet är att ge dig en överblick av vad ÄBIC och IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet.Mer om utbildningen
 

 Läkemedelsbehandling av äldre

 
Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.Mer om utbildningen
 

 Läkemedelsgenomgångar för äldre

 
Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt vägledning och föreskrift.Mer om utbildningen
 

 E-utbildning om biverkningsrapportering

 
Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar. Mer om utbildningen
 

 Webbutbildning i evidensbaserad praktik

 
Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge dig kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet.Mer om utbildningen
 

 Webbutbildning om demens på olika språk

 
Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Den syftar till att öka kunskapen om demenssjukdomar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade.Mer om utbildningen
 

 Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

 
Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är en webbutbildning från Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen ingår i ett utbildningspaket i flera delar som vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg. Mer om utbildningen
 

 Demens ABC

 
Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.Mer om utbildningen
 

 Demens ABC plus

 
Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar från Svenskt Demenscentrum. Utbildningarna vänder sig till olika målgrupper. De syftar bland annat till att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder.Mer om utbildningen
 

 Våga fråga – våga se!

 
Våga fråga – våga se! är en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer som är framtagen av Nestor, ett FoU-center med äldre i fokus. Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa.Mer om utbildningen
 

 Basala hygienrutiner

 
Basala hygienrutiner är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård och omsorg. Den är framtagen av Vårdhygien Stockholms läns landsting. Sedan januari 2015 finns en engelsk version – Standard precautions.Mer om utbildningen
 

 Sårsmart.se

 
Sårsmart.se är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen är avsedd för sjukvårdspersonal och täcker sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. Du kan själv välja vilka sårtyper du vill öva på och hur många fall du vill gå igenom.Mer om utbildningen
 

 Att förebygga trycksår, undernäring och fall

 
Skånes Universitetssjukvård erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.Mer om utbildningen
 

 Personligt ombud

 
Personligt ombud är en webbutbildning för dig som är ny i rollen eller som behöver repetition och förståelse för i vilket sammanhang personligt ombud verkar och vad rollen innebär. Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.Mer om utbildningen
 

 Digital verksamhetsutveckling i vården – en utbildning att inspireras av

 
Digital verksamhetutveckling i vården är en utbildning och digitalt stöd som ska ge inspiration till att arbeta med e-hälsa i vården. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och är framtagen av Socialstyrelsen.Mer om utbildningen
 

 Migration och familj

 
Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.Mer om utbildningen
 

 Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen

 
Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen är ett komplement till yrkesintroduktionen för baspersonal inom funktionshindersområdet. Webbintroduktionen är framtagen av Socialstyrelsen. Mer om utbildningen
 

 E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

 
Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.Mer om utbildningen
 

 Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

 
Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå.Mer om utbildningen
 

 e-autism – Introduktion till autism

 
e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Webbkursen är öppen för alla. Mer om utbildningen
 

 Virtuell BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

 
På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer. Mer om utbildningen
 

 Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk

 
På ett interaktivt virtuellt socialkontor får socialarbetare inom missbruks- och beroendevården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna klienter. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov.Mer om utbildningen
 

 SIP för vuxna – webbutbildning

 
Webbutbildning SIP för vuxna syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.Mer om utbildningen
 

 SIP för barn – webbutbildning

 
Webbutbildningen SIP för barn består av två delar. Du får dels övergripande information om samordnad individuell plan, SIP, dels lära dig mer om när den ska upprättas, familjens delaktighet med mera. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.Mer om utbildningen
 

 Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga

 
I en interaktiv virtuell vårdcentral får allmänläkare i primärvården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 2 g § HSL.Mer om utbildningen
 

 Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

 
Webbutbildningen Sex mot ersättning syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Den vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.Mer om utbildningen
 

 Människohandel med barn och unga

 
Webbutbildningen Människohandel med barn och unga ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.Mer om utbildningen
 

 Barn som anhöriga – Våga fråga!

 
Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.Mer om utbildningen
 

 Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

 
Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare är en webbutbildning som riktar sig till läkare som gör sin ST. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.Mer om utbildningen
 

 Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering

 
Systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE är en webbutbildning som ger dig en introduktion till den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet.Mer om utbildningen
 

 ASI webbutbildning

 
ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun.Mer om utbildningen
 

 Psykisk ohälsa, migration och trauma

 
Transkulturellt Centrum erbjuder en webbutbildning om psykisk ohälsa, migration och trauma. Utbildningen ger kunskap om hur migrationsprocessen kan påverka hälsan, vad som är viktigt för återhämtning och hur olika instanser kan underlätta genom samverkan.Mer om utbildningen
 

 WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

 
WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar är en utbildning för alla som jobbar professionellt med barn och ungdomar. Utbildningen ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta en ung person som man misstänker har en ätstörning.Mer om utbildningen
 

 Webbutbildning om självskadebeteende

 
Utbildningen om självskadebeteende är webbaserad och framtagen inom ramen för Nationella självskadeprojektet. Den vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som lider av ett självskadebeteende.Mer om utbildningen
 

 Alkohol- och rökfri operation

 
Region Skåne erbjuder en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen syftar till att sprida kunskaper om vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation.Mer om utbildningen
 

 PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

 
PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.Mer om utbildningen