Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Ensamkommande barn och unga Familjehem för ensamkommande barn och unga

Familjehem för ensamkommande barn och unga

Många ensamkommande barn och unga bor i familjehem. Familjehemmets uppgift är att ge omvårdnad, vägledning och ett kärleksfullt bemötande. Familjehemmen har rätt till råd, stöd och utbildning från socialtjänsten så att de kan genomföra sitt uppdrag.

​De flesta ensamkommande barn och unga placeras på HVB, men många bor i familjehem. Ensamkommande barn och unga omfattas av samma lagstiftning som andra barn i familjehem och har rätt till en god vård.

Socialtjänsten har huvudansvaret för att i samverkan med berörda planera, genomföra och följa upp familjehemsplaceringen och göra barn och ungdomar delaktiga. Familjehemmets uppgift är att ge omvårdnad, vägledning och ett kärleksfullt bemötande så att barnet känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv som vuxen. Familjehem har rätt till den utbildning och det stöd de behöver för att kunna genomföra uppdraget.

Ensamkommande barns och ungas behov

Många ensamkommande barn och unga har varit utsatta för svåra påfrestningar under flykten och befinner sig utifrån osäkerheten i asylprocessen i stark psykisk press sin första tid i Sverige. De saknar också stödet från fysiskt närvarande föräldrar, vilket sammantaget ökar risken för att de drabbas av psykisk ohälsa och svårigheter i livet. Men barnen har en stark vilja och motivation till att skapa ett nytt liv i Sverige med utbildning och arbete.

Ensamkommande barn och unga i familjehem behöver få ett gott omhändertagande och sina behov tillgodosedda utifrån den genomförandeplan som upprättats. Ett varmt och stödjande familjehem och en engagerad och kunnig socialsekreterare betyder mycket för barnets utveckling.

Läs mer: Ensamkommande barns och ungas behov under aktuellt tema 

Socialtjänsten har huvudansvaret för familjehemsplaceringen

Socialtjänsten har huvudansvaret för att i samverkan med berörda planera, genomföra och följa upp familjehemsplaceringen och göra barn och ungdomar delaktiga enligt gällande lagstiftning.

Läs mer: Socialtjänstens ansvar under aktuellt tema

Socialtjänsten ska ge råd, stöd och utbildning

Socialtjänsten ska ge familjehemmen råd, stöd och annan hjälp de behöver. De ska också erbjuda utbildning. God samverkan mellan socialtjänsten och familjehemmen är viktig för att barnet ska må bra och placeringen falla väl ut.

Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omvårdnaden

Familjehemmets uppgift är att ge omvårdnad, vägledning och kärleksfullt bemötande så att barnet känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv som vuxen. Ensamkommande barn och unga behöver få möjlighet att ingå i gemenskapen i familjehemmet, utveckla goda relationer och känna tillhörighet. Lyhördhet och intresse för kulturella olikheter och för barnens ursprung är viktiga aspekter i mötet med barnen. Möjligheten att lära sig svenska språket och få en utbildning är också betydelsefulla framgångsfaktorer.

En viktig uppgift för familjehemmet är att lyssna på barnet och se till att barnet är delaktigt. En annan uppgift är att samarbeta med socialtjänsten och andra berörda så att barnet får sina behov tillgodosedda.

Ett hem att växa i – grundutbildning för familjehem

Familjehem har ett viktigt och angeläget samhällsuppdrag med många utmaningar. De har rätt till utbildning och stöd. Ett hem att växa i är en grundutbildning som riktar sig till olika typer av familjehem som tar emot barn med skiftande bakgrund och behov.

Utbildningsmaterialet Ett hem att växa i har reviderats under 2017. Materialet har dels anpassats till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn, dels uppdaterats utifrån ny lagstiftning och forskning om ensamkommande barn.

Utbildningsmaterialet består av två delar:

Materialet ska kunna användas på ett flexibelt sätt utifrån utbildningsgruppens sammansättning som är beroende av lokala behov och förändringar över tid.

Förhoppningen är att Ett hem att växa i bidrar till att alla barn och unga i familjehem får nödvändig omvårdnad, ett kärleksfullt bemötande och vägledning så att de känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv som vuxna.

Socialstyrelsen kommer under hösten 2017 att erbjuda utbildning för nya kursledare.

Läs mer och ladda ner eller beställ:
Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem på Socialstyrelsens webbplats

Filmen Vad händer nu?

Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år och handlar om första tiden i Sverige. Filmen finns i två versioner. En version vänder sig till ensamkommande barn i familjehem, och den andra versionen vänder sig till ensamkommande barn som är placerade i HVB. Filmen finns på svenska och elva andra språk. Den kan visas av socialtjänsten, familjehemsföräldrar och personal på HVB.

Alla barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem. För att kunna vara det behöver de tillgång till relevant information. Med materialet Vad händer nu? vill Socialstyrelsen öka möjligheterna för ensamkommande barn att i ett tidigt skede få grundläggande och likvärdig information.

Stödmaterial för socialtjänst och familjehem

Till stöd för socialtjänsten som visar filmen Vad händer nu? finns en handledning och för familjehemmen finns en informationsskrift. Handledningen och informationsskriften beskriver hur och när filmen kan användas och vad man kan tänka på när man samtalar med barnet om filmen.

I stödmaterialet kan man också ta del av kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och andra frågor, till exempel olika personers roller och ansvar. I socialtjänstens handledning kan du också läsa om andra användningsområden för filmen, till exempel i arbetet med rekrytering och utbildning av familjehem.

Läs mer:

Film för ensamkommande barn på Socialstyrelsens webbplats

Informationsskrift för familjehemmen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel