Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Den evidensbaserade modellen
​Den evidensbaserade modellen.

Ett förhållningssätt

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt med den berörda personen i centrum, för kritisk värdering, ett transparent beslutsfattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en speciell klient.  

Bygger på fyra kunskapskällor

En evidensbaserad praktik bygger på sammanvägningen av fyra kunskapskällor: bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och önskemål, personens situation och professionell expertis. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet. 

Bästa tillgängliga kunskap

Bästa tillgängliga kunskap innebär den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen. För tillförlitlig forskning krävs att minst två grupper har fått olika insatser eller att en av grupperna inte har fått någon insats alls och att de har jämförts både före och efter. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet gäller på gruppnivå. Därför krävs även annan kunskap när man ska hitta bästa lämpliga insats för en enskild person.

Personens situation och kontextuella omständigheter

När vetenskapliga studier visar att en åtgärd är mer effektiv än en annan innebär det inte att den fungerar för alla. Det är den genomsnittliga effekten för gruppen som ligger till grund för slutsatserna. Det behövs därför även annan kunskap för beslutsfattandet. Bygger forskningen på personer som exakt liknar den i det enskilda fallet? Finns det faktorer som talar emot, till exempel att personen i fråga är allergisk mot det läkemedel som har bäst evidens?
Lokala förutsättningar är också viktiga. Bästa tillgängliga kunskap blir till exempel ointressant om insatsen inte finns tillgänglig. I en verksamhet med begränsade resurser kan det vara nödvändigt att också välja utifrån ekonomiska aspekter, så att insatsen kan ges till fler individer. Detta är exempel på det lokala sammanhangets betydelse i en evidensbaserad praktik.

Personens erfarenheter och önskemål

Varje person är expert på sina egna problem. Därför är det nödvändigt att involvera honom eller henne både i utredningsskedet och vid beslutsfattandet.

Professionell expertis

Den professionelle har en central roll i en evidensbaserad praktik. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet. 

Evidensbaserat arbete – en process med fem grundsteg

I behandlingsprocessen utformas och genomförs en behandlingsplan utifrån kunskap om bästa tillgängliga kunskap. Fem grundsteg:
  • omvandla information till en fråga som kan besvaras; i den professionelles expertis ingår att kunna omvandla individens problem till en fråga som går att besvara.
  • söka bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan; den professionelle ska leta upp bästa tillgängliga kunskap.
  • värdera kunskapen utifrån tillförlitlighet och användbarhet; i den professionelles expertis ingår också att hämta och värdera information från individen och andra som belyser frågan.
  • väga samman kunskapskällorna med den egna professionella kompetensen, den berörda individens problem, unika förutsättningar och önskemål; den professionelle ska väga samman bästa tillgängliga kunskap med den egna praktiska erfarenheten i dialog med den berörda personens önskemål för lämpliga åtgärder. Beslutsgrunderna redovisas öppet. 
  • följa upp de fyra föregående stegen och sträva efter att förbättra arbetet.

Kunskapsguiden erbjuder stöd till dig som vill implementera evidensbaserad praktik i din verksamhet

Begreppet implementering syftar på de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman

 

Film om evidensbaserad praktik från Socialstyrelsen.

Om du inte kan öppna filmen använd Chrome eller annan webbläsare istället för Internet Explorer. 

Uppföljningsguiden

Uppföljningsguiden är en webbplats som innehåller övergripande information om hur arbetet med uppföljning kan göras och ett konkret metodstöd. Webbplatsen är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Uppföljningsguiden