Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

Den 1 juni trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA) i kraft.

Lagändringen innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast i vissa fall:

  1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,
  2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-ser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller 
  3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

I regeringens proposition 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn anges bland annat följande vad gäller syftet med ändringarna. När en anvisningskommun placerar ett ensamkommande barn i en annan kommun uppstår sämre planeringsförutsättningar och utökat ansvar för mottagandet och därmed merkostnader för den kommun där barnet placeras, särskilt i fråga om barnets skolgång. Därtill kommer kommunens ansvar för de barn som anvisats av Migrationsverket. Dessa kommuner får sammantaget bära ett stort ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. För att alla kommuner ska kunna fullgöra sitt uppdrag när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda är det enligt regeringen viktigt att åstadkomma en jämnare fördelning av barnen mellan kommunerna. Kommuner bör i första hand bygga upp en verksamhet för mottagandet av ensamkommande barn i den egna kommunen.

Enligt övergångsbestämmelserna gäller äldre föreskrifter fortfarande för placering av ensamkommande barn i en annan kommun än den kommun som har anvisats av Migrationsverket, om placeringen skett före ikraftträdandet, dvs. före den 1 juni 2018.

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. på Sveriges Riksdags webbplats