Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd – nytt tema på Kunskapsguiden

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu lanserar Kunskapsguiden ett nytt tema om yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Innehållet vänder sig till dig som planerar för introduktion, är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller i annan funktion som söker kunskap inom området.

​I samband med att Kunskapsguiden har utökats med en ny flik för att samla kunskap som berör verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd lanseras ett nytt tema om yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett lokalt introduktionsprogram och kan användas både för introduktion och repetition.

Innehållet är tänkt att:

 • underlätta för nya socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd att ta del av den kunskap som behövs för yrket
 • ge inspiration och underlätta för chefer och andra ansvariga när de planerar för introduktion av nyanställda
 • ge mer erfarna socialsekreterare möjlighet till att söka information och uppdatera sig.

Innehållet kan även med fördel användas av andra som behöver söka information inom olika områden med anknytning till ekonomiskt bistånd.

Temats olika delar

Temat består av åtta delar och utgångspunkten innehållet är de kunskapsområden som bedömts vara relevanta för nya socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

 • Om yrkesintroduktion handlar om yrkesrollen och dess kompetensbehov. Avsnittet ger kunskaper om socialnämndens ansvar för att socialsekreterare kan utföra arbetet och varför introduktion är viktig.
 • Uppdrag och ansvar tar upp det dubbla uppdraget att dels hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och dels pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Ansvaret på olika nivåer tas upp och vilka regler och principer som styr arbetet inom ekonomiskt bistånd.
 • Om ekonomiskt bistånd handlar om det ekonomiska biståndets olika delar och om försörjningsproblem. Här tas även upp vad arbetet med ekonomiskt bistånd innebär och perspektiv som är viktiga att beakta i arbetet.
 • Ärendehandläggning fokuserar på myndighetsutövning, dokumentation och sekretess. De olika stegen i handläggningsprocessen och vad som ska dokumenteras behandlas.
 • Utreda rätten till ekonomiskt bistånd beskriver vilka aspekter socialsekreteraren behöver ta hänsyn till för att kunna bedöma om, och i så fall vilket, bistånd som ska beviljas.
 • Utreda stöd till självförsörjning handlar om arbetet med fokus på förändring, om att utreda, upprätta planering och följa upp. Det handlar även om socialsekreterarens förhållningssätt och om motivationsarbete.
 • Insatser och samverkan tar upp samverkan, samverkansformer och insatser vid olika försörjningshinder som arbetslöshet, ohälsa, social problematik och vid skuldproblem.
 • Viktigt att känna till. I detta avsnitt finns kortfattade beskrivningar av vissa grupper av biståndssökande där det är viktigt att socialsekreteraren känner till vilka förutsättningar som gäller. Avsnittet innehåller även kortfattade beskrivningar av olika livssituationer eller problem som socialsekreteraren behöver lära sig känna igen och ha beredskap för att hantera. 

Mer om temat Yrkesintroduktion inom ekonomiskt bistånd på kunskapsguiden