Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om dödsorsaker 2015

Statistik om dödsorsaker 2015 visar att hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor. Rapporten beskriver dödsorsaker år 2015 samt utvecklingen över tid. År 2015 avled 91 000 personer i Sverige. Statistik om dödsorsaker 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

​År 2015 dog drygt 91 000 personer i Sverige, vilket är något flera än i 2014 då 89 000 personer dog. Totalt i år 2015 avled 46 500 kvinnor och 44 500 män. Det finns geografiska skillnader med högre dödstal i norrlandslänen jämfört med landets södra delar.

Hjärt- och kärlsjukdomar samt tumörer är de vanligaste dödsorsakerna

Dödsorsaksmönstret är relativt lika när man jämför män och kvinnor. Sjukdomar i cirkulationsorganen tillsammans med tumörer stod för 61 procent av dödsfallen 2015. Både bland kvinnor och bland män är dessa den vanligaste respektive näst vanligaste dödsorsakerna.

Vanligare med självmord och dödsolyckor bland män

Andelen dödsfall till följd av skador och förgiftningar är dubbel så stor bland män jämfört med kvinnor. Detta gäller även undergrupperna. I gruppen avsiktligt självdestruktiv handling (självmord) var antalet dödsfall mer än dubbelt så stort bland män, knappt 850 dödsfall, som bland kvinnor, drygt 330 dödsfall. Ofta inkluderas även skadehändelser med oklar avsikt när man räknar självmord. Inkluderas även dessa blir antalet dödsfall knappt 1 100 bland män respektive drygt 460 bland kvinnor.

Högre dödstal bland lågutbildade

Dödstalen är högre för personer med grundskoleutbildning, både jämfört med personer som har gymnasial och eftergymnasial utbildning
Dödstalen på grund av alkoholrelaterade dödsorsaker mellan olika utbildningsnivåer. Bland kvinnor och män är dödstal nästan tre respektive nästan 3,5 gånger så höga bland personer med grundskoleutbildning jämfört med de med eftergymnasial utbildning.
Statistik om dödsorsaker 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman