Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Utveckling av e-hälsa i kommunerna – uppföljning av stimulansmedel 2014

Utveckling av e-hälsa i kommunerna – uppföljning av stimulansmedel 2014

Utveckling av e-hälsa i kommunerna beskriver och utvärderar de insatser som gjorts inom ramen för SKL:s överenskommelse med regeringen för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2014. Bland annat konstateras att stimulansmedlen har haft positiv effekt på utvecklingsarbetet i kommunerna och behovet av fortsatt arbete inom området är stort. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Utveckling av e-hälsa i kommunerna

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inom ramen för överenskommelsen med regeringen – Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – fördelat statliga medel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2014. Totalt har SKL fördelat 60 miljoner kronor till kommunförbund och regionförbund. Medlen ska användas för att

  • införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna – det kan gälla att ta del av information som rör den egna personen eller någon närstående, välja utförare eller att ha kontakt med sin eller någon närståendes utförare
  • påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”
  • säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar
  • fullfölja införande och användning av Nationell patientöversikt, NPÖ.

Socialstyrelsen konstaterar att stimulansmedlen har haft en positiv effekt på utvecklingsarbetet i kommunerna. Kommunerna har själva bidragit med närmare 150 miljoner kronor till projekten utöver de 60 miljoner de fått i stimulansbidrag. Alla kommuner har varit involverade i utvecklingen genom att delta i regionala projekt eller driva egna lokala projekt. 

Socialstyrelsen konstaterar även att det finns behov av fortsatt stöd från staten för att utveckla e-hälsoarbetet i kommunerna. Uppföljningarna av de senaste två årens arbete inom ramen för överenskommelsen om evidensbaserat arbetssätt i socialtjänsten har visat att det i kommunerna finns behov utveckling av kunskap och kompetens inom flera områden, t.ex. det juridiska ramverket, etiska förhållningssätt och inte minst tekniken.

Andra områden där staten behöver vara fortsatt aktiv är utbyggnaden av infrastruktur för kommunikation, bredband via fiber och mobila nät. Det finns vidare behov av vetenskapliga studier om kostnader och nytta för olika typer av digitala välfärdstjänster.

Avslutningsvis kan kostateras att det också finns behov av att följa utvecklingen av de digitala välfärdstjänsterna och bedöma i vilken mån staten behöver anpassa regelverket som har bäring på vården och omsorgen.

Utveckling av e-hälsa i kommunerna – uppföljning av stimulansmedel 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Utveckling av e-hälsa i kommunerna på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman