Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Om Kunskapsguiden Organisationer & föreningar

Organisationer & föreningar

Här hittar du information och länkar till olika organisationer och föreningar som stödjer forskning, patienter, klienter och anhöriga. Det är organisationer och föreningar som kan vara aktuella för de områden som finns på Kunskapsguiden.

Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som aktivt arbetar för att alla som drabbas av afasi eller har grav språkstörning ska kunna leva ett gott liv med kvalitet och värde.

Afasiförbundet i Sverige

Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation som ger råd och stöd till personer som lever med en kognitiv hjärnsjukdom och deras anhöriga och närstående och anhöriga.

Alzheimer Sverige

Ananke OCD-förbundet Svenska

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.

Svenska OCD-förbundet Ananke

Anhöriga, Nationellt kompetenscentrum

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NKA, bidrar till utvecklingen av framtidens anhörigstöd. NKA ger information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. NKA har lärande nätverk som ger möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Anhörigas Riksförbund

Anorexi/bulimi-kontakt, ABK, Riksföreningen

Riksföreningen anorexi/bulimi-kontakt, ABK, är en ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. Riksföreningen arbetar förebyggande inom området och verkar för bättre vård. De flesta som arbetar i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörning.

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt

Attention, Riksförbundet

Riksförbundet attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) och språkstörning. De arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver.

Riksförbundet attention

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autism- och Aspergerförbundet

Balans, Riksförbundet

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av utmattningssyndrom eller dystymi. Drabbade och deras närstående kan genom riksförbundet få information, råd, hjälp och stöd.

Riksförbundet Balans

Demenscentrum, Svenskt

Svenskt demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum för demensområdet. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten.

Svenskt demenscentrum

Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin. Förbundet har 130 demensföreningar runtom i hela Sverige och alla föreningar arbetar ideellt.

Demensförbundet

Diabetesförbundet, Svenska

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes och anhöriga. Svenska Diabetesförbundet arbetar för att minimera konsekvenserna av diabetes. Svenska Diabetesförbundet arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Svenska Diabetesförbundet 

Dyslexiföreningen, Svenska

Svenska dyslexiföreningen är en förening som aktivt arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter. Deras arbete syftar till att på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades intressen och omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet.

Svenska dyslexiföreningen

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & fri är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Föreningen finns idag runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående.

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

FUB, Riksförbundet FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för ett gott liv för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. FUB:s mål är bland annat en återupprättad LSS, god kunskap om utvecklingsstörning, rätt stöd och habilitering, ett kognitivt tillgängligt samhälle, bra vård, delaktighet i kultur och samhälle, möjlighet till inflytande i sitt eget liv och stabilitet i privatekonomin.

Riksförbundet FUB

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, Riksförbundet

Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika, FMN, är en ideell länkorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga - föräldrar, syskon och kamrater. Föreningen arbetar förebyggande genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

FMN, Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika

Hjärnfonden

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Hjärnkraft

Hjärt-Lungfonden – ROP, Riksföreningen

Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation med visionen att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Fonden samlar in och fördelar pengar till forskning och informerar om hjärt-lungsjukdom.

Hjärt-Lungfonden

Hjärnskadeforum – ROP, Riksföreningen

På Hjärnskadeforum finns information om den hjärnskaderehabilitering som finns i landet. Organisationerna som står bakom hjärnskadeforum är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Afasiförbundet och Stroke-riksförbundet.

Hjärnskadeforum

Hörselskadades riksförbund

Hörselskadades riksförbund, HRF, är en intresseorganisation som samlar olika grupper av hörselskadade och arbetar för ett samhälle där hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov.

Hörselskadades riksförbund, HRF

Neurologiskt handikappades riksförbund – ROP, Riksföreningen

Neurologiskt handikappades riksförbund är en intresseorganisation som verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.

Neurologiskt handikappades riksförbund

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH arbetar för att öka inflytandet för de grupper vi representerar. NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Osteoporotiker – ROP, Riksföreningen

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP, är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning till eller arbetar med osteoporospatienter. Föreningen bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden.

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är en paraplyorganisation. Syftet är att arbeta för parkinsonsjuka och deras anhöriga. Övriga intressenter är vårdpersonal och personer i olika berörda samhällsorganisationer och myndigheter.

Parkinsonförbundet

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker.

Reumatikerförbundet

RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL, är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning.

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar och de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Schizofreniförbundet är en handikapporganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Schizofreniförbundet

SINOBA – föreningen för kunskap om urinkontinens och blåsproblem

Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta tillvara intressen hos inkontinenta eller personer med blåsproblem, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal.

SINOBA – föreningen för kunskap om urinkontinens och blåsproblem

SHEDO - föreningen

Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) 

SPES - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. SPES arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan, bland annat genom kontaktpersoner, telefonjour, utbildningar, träffar och självhjälpsgrupper samt med information och attitydförändring.

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

Stroke-riksförbundet

Stroke-riksförbundet är en ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. De arbetar för att personer med stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke och för att närstående ska få ett gott stöd.

Stroke - riksförbundet

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dermatillomani (skin picking). Förbundet arbetar också för att stödja de anhöriga till dessa personer, eftersom de ofta på olika sätt dras in i sjukdomen.

Svenska OCD-förbundet

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges 12 befintliga fontänhus och att starta nya. 

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Synskadades riksförbund, SRF

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation för synskadade i alla åldrar. SRF arbetar för att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv inom alla samhällsområden.

Synskadades riksförbund, SRF

Vårdalinstitutet

Vårdalinstitutet ska befinna sig i frontlinjen för kunskapsbildning om vård i ett individ- och närståendeperspektiv, vanliga fenomen för vårdtagare och närstående (t ex välbefinnande, lidande, anpassning och empowerment (bemäktigande) samt vård som system (ekonomiskt, organisatoriskt och som process).

Vårdalinstitutet 

Ångestsyndromsällskapet, ÅSS, Svenska

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS, är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar i hela landet och utgör ett stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Föreningen sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. De tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS

Om du saknar någon organisation eller förening kan du kontakta Kunskapsguidens redaktion​​​​​​​​​​​​

 

 Prenumerera

 

Prenumerera kostnadsfritt på nyheter från Kunskapsguiden via epost eller RSS.

Prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev