Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Äldre par på promenadInformation om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har samlat information som vänder sig till dig som arbetar nära vård- och omsorgstagare inom kommunal hälso- och sjukvård. Det gäller både offentlig och enskild verksamhet.

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Kvinnor vid skrivbordInformation om covid-19 till personal inom socialtjänsten

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. På Socialstyrelsens webbplats hittar du som arbetar inom socialtjänsten information om covid-19.

Information om covid-19 till personal inom socialtjänsten

Stöd till chefer och huvudmän inom kommunen kring covid-19

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Meddelandebladet är framtaget som stöd för att kunna planera och hantera konsekvenserna av en allmän spridning av covid-19.

Ladda ner meddelandebladet (pdf)

Utbildningar om hygienprinciper och skyddsutrustning

Karolinska Institutet har publicerat e-utbildningar med syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform.

Karolinska Institutets e-utbildningar om covid-19

Frågor och svar coronavirus.jpgFrågor och svar om covid-19

På Socialstyrelsens webbplats hittar du som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst svaren på de vanligaste frågorna som berör ditt arbete och smittspridningen av covid-19.

Frågor och svar om covid-19

​Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19.

Sex mot ersättning – barn, unga och vuxna

För att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket, en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Under respektive tema finns också faktainformation och podd. 

Sex mot ersättning – barn  Sex mot ersättning – vuxna

patientens barn inom primarvarden.pngPodd om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?

Podd om patientens barn inom primärvården

Barn som anhöriga

Samordnad individuell planering

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen och regionen upprätta en individuell plan tillsammans. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och om personen samtycker till att den upprättas.

                                                                         ​Samordnad individuell planering

Undernäring

Undernäring är ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Personal i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och särskilda boenden har en viktig roll att kunna upptäcka riskfaktorer för undernäring.

Undernäring

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten. Processen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats.

Individens behov i centrum, IBIC

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra.

Mänskliga rättigheter

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det framgår av föräldrabalken. När ett barn placeras övergår delar av det ansvaret från vårdnadshavarna till socialnämnden och personalen på HVB. Det här temat handlar om HVB-personalens roller och ansvar, omsorgsstrategier och skydds- och begränsningsåtgärder, våldsförebyggande arbete och hur uppkomna incidenter kan hanteras.

HVB - omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. Temat beskriver hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld och hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

Våld i nära relationer

​Prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev

Prenumerera – till anmälan

​Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Mer om Kunskapsguiden