Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Individens behov i centrum, IBIC – nytt tema på Kunskapsguiden

Individens behov i centrum, IBIC – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat Individens behov i centrum, IBIC, på Kunskapsguiden.  IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.  IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC. Temat ger information om arbetssättet och utbildning.

​Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning och utgår utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. På Kunskapsguiden finns information om arbetssättet och utbildning.

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

För att göra detta möjligt behöver både handläggare och utförare använda ett gemensamt tankesätt och språk vilket finns i ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger också säkrare överföring, återanvändning av information och stöd för uppföljning.

Arbetssättet i IBIC utgår från den nationella processen för individbaserad dokumentation inom socialtjänsten och omfattar: utreda, utforma uppdrag, genomföra och följa upp. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. Modellen ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar Individens behov i centrum, IBIC, som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

Individens behov i centrum, IBIC, på Kunskapsguiden

​Området Äldre är under ständig utveckling. Kunskapsguidens redaktioner publicerar löpande nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.