Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Nu lanseras Kunskapsguiden

Nu lanseras Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se samlar kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg. På webbportalen finns kunskap, vägledning och verktyg för utveckling för personal på alla nivåer som möter personer som är äldre eller som lever med psykisk ohälsa. Allt samlat på en plats. Därför kan du alltid börja på Kunskapsguiden.se om du söker snabba och relevanta svar från en säker källa. Kunskapsguiden lanseras den 31 maj.

Det finns idag ett tydligt behov av att aktörer på nationell nivå blir bättre på att samla och tillgängliggöra den kunskap som berör personal inom hälsa, vård och omsorg.
Kunskapsguiden vill underlätta just tillgängligheten till en gemensam kunskapsbas genom att samla och anpassa den kunskap som sammanställs och tas fram av nationella myndigheter och aktörer. Innehållet presenteras anpassat efter målgruppens behov för att stödja implementering av aktuell kunskap, metoder och modeller.

Kunskapsguiden 1.0 lanseras 31 maj

Kunskapsguiden innehåller kunskap om en mängd hälsoproblem och teman men den kommer att fyllas på kontinuerligt efter lanseringen den 31 maj. Utvecklingsarbete av Kunskapsguiden 2.0 forsätter under resten av 2011.

Bred samverkan

Under 2010 bildades ett redaktionsråd för Kunskapsguidens räkning, med representanter från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting (SKL), som i sin tur har bjudit in representanter från landets landsting och kommuner. Det är dessa aktörer som bidrar med innehåll och står bakom portalen.

Samlat och kvalitetssäkrat

De kunskapsunderlag som samlas in kategoriseras och granskas systematiskt enligt fastställda kriterier. Redaktionsrådets uppgift är att vara rådgivande och granskande i urvalet av innehåll. De har också en central roll när det gäller att utforma strategier och planer för framtida utveckling. Det kommer också att vara en självklarhet att hålla en tät kontakt och dialog med övriga aktörer när det gäller insamling av innehåll och möjligheter att nå ut med information om att Kunskapsguiden finns.

Presenterat på målgruppsanpassat och användbart sätt

Innehållet i Kunskapsguiden kommer att vara användbart för personal på alla nivåer som möter personer som är äldre eller som lever med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden anpassas kontinuerligt efter användarna och kommer att utvecklas i takt med de nya möjligheter som ständigt dyker upp på webben.

Vid lanseringen 31 maj kommer det att finnas två e-learningmoduler på Kunskapsguiden. Dessa utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Schizofreni och de nationella riktlinjerna för depression och ångest. Under året kommer det att fyllas på med fler moduler. Webbaserat lärande kommer vara ett viktigt utvecklingsområde för Kunskapsguiden.

Mer information

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta Kunskapsguidens redaktion.

Tillbaka till aktuellt