Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Aktuellt Arkiv ÄLDRE Ny strategi för bättre läkemedelsanvändning

Ny strategi för bättre läkemedelsanvändning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fattat beslut om en nationell läkemedelsstrategi. Läkemedelsverket får i uppdrag att samordna och följa upp den nationella strategin.

Den nationella läkemedelsstrategin är ett verktyg för att göra läkemedelsanvändningen mer effektiv och patientsäker. Den ska också underlätta för alla aktörer att arbeta mot samma mål och mot visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Strategin innehåller fem långsiktiga mål:
 • Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass
 • Jämlik vård
 • Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
 • Attraktivitet inom innovation av produkter och tjänster
 • Minimal miljöpåverkan
För att åstadkomma en utveckling inom de uppsatta målen har dessa brutits ner i sju insatsområden:
 • Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägga grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-stöd
 • Öka samsyn och förståelse för ordinerad behandling
 • Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt
 • Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser
 • Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel
 • Upprätta en process för ordnat och effektivt införande och utöka uppföljning av läkemedelsanvändning och effekter
 • Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt
Den nationella läkemedelsstrategin har tagits fram tillsammans med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, läkemedelsindustrin, läkarprofessionen och apoteksbranschen. Läkemedelsverket får i uppdrag att samordna och följa upp den nationella strategin.

Förutom samordningsansvaret har Läkemedelsverket fått i uppdrag att driva projekt som till exempel handlar om att möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar och generisk förskrivning, utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar och utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning.
Tillbaka till aktuellt