Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden

I Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015

​I Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2015 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende.

Tredje året i rad som alla äldre tillfrågas

För tredje året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt var det 131 938 personer som svarade på årets enkäter,  91 690 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 40 248 personer på äldreboenden. I likhet med tidigare år deltog ungefär hälften av de äldre med hemtjänst helt på egen hand i undersökningen, liksom ungefär en av tio av de äldre på äldreboendena. Övriga besvarade enkäterna med biträde av eller genom någon annan person, till exempel en anhörig.

De flesta är positiva till äldreomsorgen

Bilden av äldreomsorgen i Sverige är generellt positiv. De flesta är nöjda med stödet från hemtjänsten eller med sitt äldreboende. I genomsnitt svarade cirka fyra av fem äldre i en kommun att de är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Det betyder dock inte att alla äldre är nöjda eller att alla verksamheter fungerar bra. Resultaten varierar mellan olika kommuner och verksamheter. Det finns kommuner och verksamheter där fler än var tionde är ganska eller mycket missnöjd.

Små förändringar i resultaten 2013-2015

De äldres åsikt om äldreomsorgen har inte förändrats särskilt mycket under perioden 2013-2015. I svaren för vissa frågor syns skillnader. Flertalet, 89 procent, är nöjda med hemtjänsten och det är få som svarade att de är missnöjda. De flesta tycker att personalen utför arbetsuppgifterna på ett bra sätt, och andelen som svarade att utförandet är mycket bra har ökat. För andra frågor framkommer mindre positiva uppfattningar. Fler än var femte kan inte påverka när hemtjänsten ska komma, och möjligheten till inflytande varierar beroende på vilken utförare den äldre har. Nästan lika många svarade att de sällan eller aldrig får information i förväg om förändringar, och även på den frågan är det stora skillnader i svaren beroende på utförare. Personalen kommer inte alltid i tid, och de äldre upplever inte att personalen har tillräckligt med tid för att utföra insatserna hos dem. Det verkar också ha blivit något svårare att få kontakt med hemtjänstpersonalen när de äldre behöver och upplevelsen av tryggheten med hemtjänsten har minskat.

Majoriteteten på äldreboendena, 82 procent, är nöjda med boendet. Få svarade att de är missnöjda även om det finns verksamheter med relativt många som inte är nöjda. De äldre upplever i dag i något större omfattning än 2013, att de kan påverka hur och när hjälpen ska utföras. Resultaten varierar mycket mellan äldreboendena. Vad de äldre tycker om aktiviteterna och utomhusmiljön varierar också mellan olika verksamheter. I genomsnitt är mer än var fjärde missnöjd med möjligheterna att kunna vistas utomhus. I år var det också färre som svarade att det känns mycket tryggt på äldreboendet jämfört med 2013. Hur de äldre mår har betydelse för resultaten; de som har sämre hälsa svarade generellt mindre positivt på frågorna i enkäten än de med bättre hälsa.
Personalens bemötande får generellt gott omdöme både inom hemtjänsten och på äldreboendena.

All personal har inte de äldres förtroende

Majoriteten av de äldre angav att de har förtroende för åtminstone de flesta i personalen, 91 procent av dem med hemtjänst och 87 procent av dem på äldreboenden. Förtroendet har sjunkit sedan 2013 – inte fullt lika många har nu förtroende för all personal. Det gäller både äldre i eget boende med hemtjänst och äldre på ett särskilt boende. Denna försämring syns i många av Sveriges kommuner och minskningen är i genomsnitt tre procentenheter.

I ett tiotal kommuner uppgav cirka 15 procent eller fler av de äldre med hemtjänst att de bara har förtroende för några eller ingen i personalen. I mer än 70 kommuner svarade 15 procent av dem i särskilt boende likadant. I ett tjugotal av dessa kommuner är det så många som 20 procent som bara har förtroende för några eller ingen i personalen.

Frågan om förtroendet för personalen hänger nära samman med ett flertal andra frågor. Det är avgörande om den äldre upplever att hon eller han kan påverka hur och när hjälpen ges, om den äldre får information i förväg och om personalen kommer i tid. Möjligheten att lätt få kontakt med personalen vid behov är också viktigt, liksom att känna sig trygg. Personalens bemötande är centralt när det gäller att skapa förtroende, och därmed en god kvalitet, hos de äldre som får insatser.

Ensamboende känner sig minst trygga

De flesta som har hemtjänstinsatser är ensamboende, 77 procent, medan 23 procent bor tillsammans med någon annan vuxen. Ensamboende har mindre positiva upplevelser av hemtjänsten än samboende. De känner sig mindre trygga med stödet från hemtjänsten, upplever i mindre utsträckning att de kan påverka när och hur insatserna utförs, är inte lika nöjda med utförandet och har sämre upplevelser av personalens bemötande. Kvinnor är i större utsträckning än män ensamboende. Cirka 83 procent av kvinnorna är ensamboende, jämfört med 63 procent av männen. Ensamboende kvinnor är i genomsnitt några år äldre än de män som är ensamboende.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden är utgiven av Socialstyrelsen.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?