Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid

Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid

Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid är den fjärde rapporten i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, regi sedan år 2012.

Omslagsbild till Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid

​Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid är den fjärde rapporten i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, regi sedan år 2012. Resultaten av markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014 publicerades i december 2014. Föreliggande rapport innehåller nu även resultaten från granskningen av andra halvåret 2014. Granskningen omfattar över 38 000 vårdtillfällen inom somatisk vuxenvård vilket internationellt sett gör den till en av de största undersökningarna som genomförts. 63 sjukhus har deltagit.

Det totala antalet skador och vårdskador har gått ned under perioden 2013 – 2014 vilket innebär minskat lidande för patienter och sänkta kostnader för vården vilket frigör resurser till annan viktig vård. Minskningen är statistiskt säkerställd och bekräftar den trend som sågs i föregående rapport. De skador som minskat är vårdrelaterade infektioner, VRI, och blåsöverfyllnad, områden inom vilket det pågår ett intensivt förbättringsarbete baserat på evidensbaserade åtgärdsprogram. Någon säsongsvariation i skadefrekvens förelåg inte, och skadefrekvensen under sommarperioden juni till och med augusti skilde sig inte från övriga månader.

Att endast mäta skadefrekvens förbättrar inte patientsäkerheten, för att uppnå det krävs ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. De positiva resultaten i denna rapport förklaras av att ett sådant arbete pågår på många sjukhus/kliniker till del med utgångspunkt från resultaten av journalgranskning 2013 – 2014.

Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skador i vården – skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem