Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Väntetider i cancervården

Väntetider i cancervården redovisar väntetider inom cancervården för nio olika cancerformer. Jämförelser görs mellan landsting och sjukhus indelade utifrån respektive regionalt cancercentrum. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider i cancervården

​Väntetider i cancervården redovisar väntetider inom cancervården för nio olika cancerformer. Med väntetid avses i rapporten som regel tiden från remissbeslut tills det att behandling startar. Den patientupplevda väntetiden börjar tidigare men är svårare att mäta. Underlaget för mätningen kommer från kvalitetsregister inom cancerområdet.

Rapporten redovisar väntetiderna för respektive cancerform som medianväntetider i varje landsting eller region och för varje sjukhus, grupperade utifrån de sex regionala cancercentrumen. För riket som helhet uppgår medianväntetiden till

  • 20 dagar för bröstcancer
  • 53 dagar för huvud- och halscancer
  • 29 dagar för lungcancer
  • 37 dagar för malignt melanom
  • 60 dagar för njurcancer
  • 42 dagar för fjärrmetastaserad prostatacancer och 172 dagar för intermediär- och högriskprostatacancer
  • 38 dagar för tjocktarmscancer
  • 39 dagar för urinblåsecancer
  • 57 dagar för ändtarmscancer.

Det råder stora skillnader i väntetider mellan och inom landstingen eller regionerna för samma cancerform. Inget landsting har genomgående längre eller kortare väntetider än övriga för merparten av de nio cancerformerna.

Orsakerna till variationer i väntetid inom en viss cancerform kan bland annat bero på patienternas olikheter i allmäntillstånd och känd tumörutbredning. Även systemfaktorer som ersättningssystem och sjukhusens förmåga att arbeta med patientflöden kan påverka väntetiderna.

Väntetider i cancervården är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider i cancervården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman