Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer utvärderar de bilddiagnostiska metoderna magnetkamera (MRT), positronkamera (PET) och positronkamera med datortomografi (PET/DT). Utvärderingen är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer utvärderar de bilddiagnostiska metoderna magnetkamera (MRT), positronkamera (PET) och positronkamera med datortomografi (PET/DT). Metoderna används här för att bedöma tumörens lokala utbredning, det vill säga om den är begränsad till prostatakörteln, eller om den även växt utanför prostatakörteln (T-stadium) och om tumören har spridit sig till närliggande lymfkörtlar (N-stadium).

Slutsatserna i utvärderingen är följande:

  • Övergripande: Stadieindelning är viktig vid val av behandlingsstrategi. Det saknas vetenskapligt underlag rörande nyttan av de diagnostiska metoderna. Det finns inte stöd för att ägna resurser åt rutinmässig användning av metoderna utan att samtidigt följa upp dem vetenskapligt. Systematiskt dokumenterad erfarenhet av att använda metoderna kliniskt bidrar till att kontinuerligt utveckla dem.
  • Användning och nytta: Bilddiagnostik används på flera sjukvårdsenheter i Sverige i syfte att bestämma sjukdomsstadium vid prostatacancer (T- och N-stadieindelning). Men idag går det inte att bedöma om detta leder till ökad överlevnad eller bättre livskvalitet, eftersom det saknas sådana studier.
  • Metodernas prestanda: Det går inte att avgöra hur tillförlitliga metoderna är när det gäller att korrekt stadieindela prostatacancer. Det begränsade underlag som finns idag visar att undersökning med positronkamera med samtidig datortomografi med ett av spårämnena ger ganska hög eller hög träffsäkerhet medan metodens känslighet är sämre och mer osäker vid bedömning av N-stadium hos personer med intermediär- och högrisktumörer.
  • Potentiell risk: Eftersom tillförlitligheten av metoderna fortfarande är osäker kan det leda till felaktiga beslut som påverkar patienternas hälsa negativt. Det är därför viktigt att den som tolkar bilderna och den behandlande läkaren känner till att tillförlitligheten hos diagnosmetoderna inte är fastställd. De patienter som undersöks måste också informeras om detta.
  • Ekonomiska aspekter: Kostnaden för en undersökning med MRT är cirka 6 500 kronor och med PET/DT omkring 17 000 kronor. Det går i dagsläget inte att bedöma om det är kostnadseffektivt att använda dessa bildiagnostiska metoder eftersom tillförlitligheten av metoderna samt deras effekter på patienters hälsa fortfarande är oklar. Då prostatacancer är en vanlig sjukdom, skulle en ökad användning kunna medföra undanträngningseffekter så att andra patientgrupper missgynnas.
  • Fortsatt forskning: För att få säkra svar på frågor om hur patienters hälsa påverkas, krävs randomiserade studier av de olika diagnosmetoderna, där överlevnad, symtom och livskvalitet följs under mycket lång tid efter behandling. För att få säkra resultat när det gäller metodernas prestanda krävs fler och bättre studier som följer patienterna framåt i tiden. Flera granskare måste också göra sina bedömningar oberoende av varandra och av annan information. I framtida studier måste dessutom alla delar av studierna – försöksdeltagare, diagnosmetoder och jämförelser – beskrivas bättre.

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman