Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Etnicitet – minoritet – anhörigskap

Etnicitet – minoritet – anhörigskap

Kunskapsstödet Etnicitet – minoritet – anhörigskap ger en överblick över relevant forskning och utveckling inom området etnicitet, minoritet och anhörigskap. Det kan bidra till att stimulera och stödja utvecklingsarbete. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Etnicitet – minoritet – anhörigskap

​Äldre personer med annan etnisk bakgrund får generellt sett mindre offentlig vård och omsorg än svenskfödda äldre. Svenska studier tyder på att bristande information om äldreomsorgen, kulturella värderingar kring åldrandet och avsaknaden av ett gemensamt språk och kulturellt anpassad mat är orsaker till att de kommunala tjänsterna utnyttjas i lägre grad.

Svensk forskning kring etnicitet och anhörigomsorg är fortfarande ovanligt och det finns få goda exempel för kommunerna att utgå ifrån. Majoriteten av de svenska studierna är småskaliga och därför är det svårt att dra några generella slutsatser. En slutsats som kan dras av dessa studier är att äldre invandrare behandlas som en homogen grupp. Behovet av mer individualiserade kommunala tjänster lyfts fram.

Syftet med kunskapsstödet Etnicitet – minoritet – anhörigskap är att ge en överblick över relevant forskning och utveckling inom området etnicitet, minoritet och anhörigskap. Kunskapsstödet kan också bidra till att stimulera och stödja utvecklingsarbete.

Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Nka är en del av satsningarna som staten har gjort under de senaste tio åren för att synliggöra anhörigas situation och bidra till att utveckla ett varaktigt stöd till anhöriga till äldre, personer med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka.

Etnicitet – minoritet – anhörigskap på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?