Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är en kunskapsöversikt som kartlägger relevant forskning inom området ”individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd”. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Omslag till Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd
​Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är en kunskapsöversikt som ger en överblick över relevant forskning och utveckl-ing inom området ”individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd”. Översikten syftar till att bidra till att stimulera och stödja utvecklingsarbete inom detta område.

Kunskapsöversikten bygger på publicerade forskningsresultat, FoU-rapporter, utredningar och offentliga skrifter från tidsperioden år 2000 till mitten av år 2008. Endast svenska förhållanden studeras.

Kunskapsstödet riktar sig till anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare inom området samt intresseorganisationer.

Översikten omfattar en genomgång av litteratur om anhörigskapets olika förutsättningar. Teman som behandlas är bland annat olika anhörigtypologier, kön, ålder, relationens betydelse, klass och livsform, sjukdomar och symptom, vård- och omsorgsprocessen. Resultatet av översikten visar att förutsättningarna för anhörigskapet uppvisar mycket stora variationer och att detta ställer krav på anhörigstödet om det skall skräddarsys eller individualiseras.

Kunskapsöversikten kartlägger relevant forskning om hur det är att vara anhörig och anhörigvårdare, speciellt till personer med demenssjukdomar och undersöker litteratur som rör anhörigas upplevelser. Genomgången redovisar utvärderingar av olika former av anhörigstöd som avlösning i form av korttidsvård och växelvård, dagverksamhet, kombination av dag- och nattavlösning och avlösning i hemmet, anhöriggrupper, utbildning av anhöriga, utbildning av personal.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att få grepp om kunskapsläget inom området eftersom dokumentation och systematiska uppföljningar av befintliga verksamheter när det gäller innehåll och kvalitet, vilka anhöriga verksamheterna når och till vilken nytta, i stor utsträckning saknas.

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman