Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsenkät folkhälsa 2018

Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner. Syftet var att fånga upp vilket stöd som efterfrågades från SKL.

​I regioner och kommuner bedrivs ett viktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Därför arbetar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med att stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa och social hållbarhet. Stödet utgår från det behov som finns i regioner och kommuner för att driva ett folkhälsoarbete som får genomslag och bidrar till jämlik hälsa. Avsikten med enkäten är att ge en bild av hur folkhälsoarbetet är organiserat och styrs i regioner och kommuner, vilken tyngd folkhälsoarbetet har och vilka områden som prioriteras. En jämförelse görs med resultatet från 2014 års medlemsenkät.

Denna rapport baseras på en enkätundersökning som genomförts med syfte att utveckla stödet och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet samt för att stärka vår intressebevakning gentemot staten. Resultatet kommer att användas som underlag för SKL:s arbete. 

Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Medlemsenkät folkhälsa 2018 – en uppföljning av 2014 års enkät om förutsättningar och behov av stöd för folkhälsoarbete i regioner och kommuner på SKLs webb

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman