Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane collaboration. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Feber vid brist på vita blodkroppar, neutropen feber, kan vara tecken på ett livshotande infektionstillstånd. Cancerpatienter får ofta brist på vita blodkroppar, speciellt efter behandling med cellhämmande läkemedel. Traditionellt behandlas dessa patienter med bredspektrumantibiotika intravenöst på sjukhus vid feber.

Neutropen feber har olika svårighetsgrader och vissa cancerpatienter inom denna grupp svarar bättre på antibiotikabehandlingen. Detta har lett till frågan om peroral behandling, det vill säga tabletter, kapslar och lösningar, med antibiotika räcker för patienter med lägre risk för allvarliga infektioner. Tanken är att peroral behandling skulle kunna förkorta sjukhustiden jämfört med intravenös behandling och därmed underlätta för cancerpatienterna.

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber innehåller en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane collaboration publicerad år 2013. I översikten har författarna sammanställt det vetenskapliga underlaget om betydelsen av antibiotikabehandling med tabletter jämfört med intravenös behandling vid neutropen feber hos cancerpatienter.

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber visar bland annat följande:

 • Patienter med neutropen feber som har låg till måttlig risk för komplikationer kan behandlas med perorala antibiotika istället för intravenösa antibiotika. Det är för att inga skillnader har påvisats i dödlighet eller svar på behandling mellan peroral och intravenös behandling med antibiotika i denna grupp.
 • Peroral behandling medförde ingen ökad risk för allvarliga biverkningar men patienter som fick perorala antibiotika hade mer magbesvär.
 • Kunskapsläget talar för att peroral antibiotikabehandling inte bör vara den primära strategin för patienter med hög risk för komplikationer, det vill säga:
  • patienter med akut leukemi
  • patienter efter stamcellstransplantation
  • hemodynamiskt instabila patienter
  • patienter med pneumoni eller patienter med organsvikt.

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Orala antibiotika kan förenkla behandling för många cancerpatienter med neutropen feber på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman