Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer redovisar ett vetenskapligt underlag om olika metoders träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer hos män. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk- och social utvärdering, SBU.

​Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer redovisar det vetenskapliga underlaget som Statens beredning för medicinsk- och social utvärdering, SBU, tagit fram till Socialstyrelsen avseende olika metoders träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer hos män med ett PSA-värde mellan 1 och 10 μg/L. 

Otillräcklig eller begränsad evidensstyrka

Alla studierna har undersökt den diagnostiska träffsäkerheten för ett eller flera tilläggstester till PSA för att diagnostisera prostatacancer definierat som Gleasonsumma ≥6 eller Gleasonsumma ≥7. Det finns inget rapporterat i någon av studierna om metoden påverkar överlevnaden. Den diagnostiska träffsäkerheten är huvudsakligen redovisad med måttet arean under en ROC-kurva (receiver operating characteristics), förkortat AUC, ett mått som sträcker sig mellan 0 och 1, där 1 betyder att testet har 100 procents träffsäkerhet.

I studierna ligger AUC för de studerade testerna mellan 0,42 och 0,83. Flera av testerna har dock studerats i få studier eller med få individer, vilket medför att det vetenskapliga underlagets evidensstyrka blir otillräckligt eller begränsat. För några metoder, Prostate Health Index (PHI), PSA-kvot och % p2PSA, fann SBU däremot ett måttligt starkt vetenskapligt underlag, där medelvärdena för AUC i de inkluderade studierna var 0,67–0,79, 0,4–0,72, respektive 0,67–0,77, för att detektera Gleasonsumma ≥6.

Fler studier behövs

Trots att resultaten inte visar någon väsentligt förbättrad träffsäkerhet jämfört med enbart ett PSA-test, antyder de att metoderna skulle kunna öka träffsäkerheten i diagnostiken av prostatacancer för en population med PSA 1–10 μg/L. För att få en säkrare bild av olika metoders träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer hos män med ett PSA-värde mellan 1 och 10 μg/L, behövs fler välkontrollerade och välbeskrivna studier där undersökt population, metod och resultat redovisas på ett transparant och tydligt sätt.

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer är utgivet av SBU.

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman