Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom

Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom

Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom kan underlätta upplevelsen av börda. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom kan underlätta upplevelsen av börda. Anhörigas depressionssymtom kan också minska, men effekten är där mindre. Utbildning ingår ofta som ett inslag i anhöriggrupper som är en vanlig form av stöd för anhöriga. Den kommunala kostnaden per deltagare för utbildning i kombination med stödinsats till anhöriga har i en svensk studie beräknats till omkring 1000 kronor.

Anhöriga utför betydande insatser för sina sjuka och gamla närstående vilket kan upplevas som både tillfredsställande och påfrestande. Svenska kommuner har sedan 2009 laglig skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar till exempel äldre och långvarigt sjuka, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Utbildning är en av flera former av stöd som kan vara ett inslag i anhöriggrupper.

Demenssjukdom medför svårigheter för den sjuke att klara sig själv. Sjukdomen innebär försämrad minnes- och tankeförmåga och beteendeproblem kan förekomma. Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder och antalet äldre ökar, men en sjunkande incidens har nu iakttagits.  

Kommenterad rapport

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från 2015 om effekter av strukturerad utbildning av anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom.
Jensen M. m. fl.: Effectiveness of educational interventions for informal caregivers of individuals with dementia residing in the community: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Geriatric Psychiatry 2015; 30:130-143.
Kommentaren kompletteras med:
– ekonomiska aspekter utifrån en nyligen genomförd svensk studie där utbildning och stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom utvärderats, den så kallade Malmöstudien.
– en systematisk översikt från Socialstyrelsen. 

SBU:s sammanfattning

Den systematiska översikten visar att utbildningsprogram för anhöriga till personer med demenssjukdom minskar den upplevda bördan för anhöriga, måttlig effekt, och även anhörigas depression, liten effekt. Det vetenskapliga stödet är dock otillräckligt för att man ska kunna uttala sig om effekter på anhörigas livskvalitet och de sjukas flytt till särskilt boende. Utbildningsinsatsen är jämförd med ingen utbildning eller insatser som vanligtvis erbjuds, till exempel informationsmaterial till anhöriga.
Minskningen av den upplevda bördan bedöms vara värdefull för anhöriga och därför ha en praktisk betydelse. En svensk ekonomisk analys visar att kostnaderna för att genomföra en utbildnings- och stödinsats för anhöriga är tämligen låga och påverkade livskvaliteten hos de anhöriga positivt. Detta kan innebära att liknande utbildnings- och stödinsatser är ett rimligt sätt att använda kommuners resurser.
Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?