Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus

Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus

Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus beskriver bland annat att resultaten från en systematisk översikt tyder på att en individanpassad utskrivningsplan minskar risken för återinläggning inom tre månader för äldre patienter med medicinska tillstånd. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har via sin upplysningstjänst svarat på frågan: Skiljer sig återinläggningsfrekvens på sjukhus hos patienter över 65 år, beroende på om vårdplaneringsmöte har skett på sjukhus före utskrivning eller ej?

Många patienter som ligger inne på sjukhus kommer att ha stora behov av vård och omsorg även efter hemkomsten. En grupp som ofta är i behov av olika hjälpinsatser efter utskrivning är äldre och sköra personer över 65 år. Ett vårdplaneringsmöte där patientens behov kartläggs och insatser planeras, är ett sätt att försöka säkerställa en trygg utskrivning, men det är inte alla patienter som får ett sådant möte på sjukhuset.

SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk översikt från år 2016 som utvärderat vilken effekt individanpassad utskrivningsplanering har på flera olika utfall, varav ett är återinläggningsfrekvens. Författarna av översikten drog slutsatsen att resultaten tyder på att en individanpassad utskrivningsplan minskar risken för återinläggning inom tre månader för äldre patienter med medicinska tillstånd. Planeringen vid utskrivning innehöll i flertalet studier även delar som inkluderade åtgärder efter utskrivning (exempelvis uppföljande telefonsamtal), vilket påverkar möjligheten att dra slutsatser specifikt om effekterna av de delar som tillhandahölls före utskrivningen.

Upplysningstjänsten har även identifierat en evidensbaserad riktlinje från National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som innefattar rekommendationer avseende individanpassad utskrivningsplanering. Riktlinjen omfattar många olika områden, men avseende utskrivningsplanering och återinläggningsfrekvens anser författarna att det finns evidens av god kvalitet för att bedömning av behov och planering inför utskrivning, leder till lägre återinläggningsfrekvens.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom myndigheten inte har bedömt de enskilda översikternas kvalitet eller vägt samman resultaten. SBU redovisar endast de enskilda författarnas slutsatser.

Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?