Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor anger hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.

Omslagsbild till Informationsspecifikation för levnadsvanor

​Socialstyrelsen har tagit fram en samlad informationsspecifikation för levnadsvanor. Den omfattar de levnadsvanor som ingår i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Informationsspecifikationen anger hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.

Informationsspecifikationen bygger på RIV-specifikation

Informationsspecifikationen bygger på den RIV-specifikation som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har tagit fram och den informationsspecifikation för riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor som har utarbetats i Region Skåne med stöd från Socialstyrelsen.

Grundläggande struktur för dokumentation och information

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av ohälsosamma levnadsvanor.  I Informationsspecifikation för levnadsvanor beskrivs en grundläggande struktur för dokumentation och information om en patients levnadsvana, information som kan ses som en minsta gemensam informationsstruktur för sjukvårdshuvudmännen. Den minsta gemensamma informationsstrukturen kan användas för uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. Arbetet med att sammanfatta och beskriva informationsstrukturen har gjorts inom ramen för projektet Stöd till införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ensad informationsstruktur

Inom ramen för arbetet Ännu bättre cancervård tog SKL år 2012 fram en informationsstruktur för tobakskonsumtion. I Socialstyrelsens arbete med Försöksverksamhet för Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur år 2013 tog Region Skåne fram en informationsstruktur för levnadsvanorna alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor. Vid en jämförelse mellan informationsstrukturen för tobakskonsumtion och informationsstrukturen för övriga levnadsvanor konstaterades att den för tobakskonsumtion låg på en mycket mer detaljerad nivå. Socialstyrelsen beslutade då att genomföra ett arbete tillsammans med verksamhetsföreträdare för att minska omfattningen av informationsstrukturen för tobakskonsumtion och ensa informationsstrukturen för samtliga fyra områden. Arbetet har genomförts under juni– oktober 2014, resultatet beskrivs i Informationsspecifikation för levnadsvanor. I samband med publicering av rapporten nationell informationsstruktur 2015:2 har delar av rapporten uppdaterats för att utgå ifrån den nya versionen av NI.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?