Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen har uppdaterats och ersätter den tidigare med anledning av utvecklingsarbetet kring Individens behov i centrum, IBIC. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ger rekommendationer till kommunerna om utvecklingen av stödet till anhöriga som vårdar en närstående.

Socialstyrelsen har under år 2015 haft regeringens uppdrag att utveckla och anpassa arbetssättet Äldres behov i centrum, ÄBIC, så att arbetssättet kan användas för vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning. Det utvecklade och anpassade arbetssättet benämns Individens behov i centrum, IBIC. Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen hat av denna anledning uppdaterats och ersätter den tidigare.
Uppdateringar och förändringar i skriften gäller bland annat användning av följande begrepp:

  • Anhörig och närstående. I den uppdaterade vägledningen avses med närstående den person som tar emot omsorg, vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller vård benämns anhörig eller annan person.
  • Socialtjänsten. Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Vägledningen vänder sig främst till kvalitetsutvecklare i kommunerna och motsvarande personer hos utförare av socialtjänst men även chefer och personal på olika nivåer kan använda vägledningen för att utveckla verksamhetens anhörigperspektiv och stöd till anhöriga.

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?