Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur beskriver en modell som kan användas av kommuner och landsting som stöd i implementeringen av den gemensamma informationsstrukturen. Socialstyrelsen kan använda modellen för att följa utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Omslagsbild till Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

​Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur beskriver en modell som kan användas av kommuner och landsting som stöd i implementeringen av den gemensamma informationsstrukturen. Socialstyrelsen kan använda modellen för att följa utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Den nationella e-hälsostrategin betonar vikten av god informationsförsörjning. Den gemensamma informationsstrukturen för vård och omsorg bidrar till strategin genom att skapa förutsättningar för strukturerad dokumentation, beslutsstöd och e-tjänster. Nyttoeffekterna förutsätter att kommuner och landsting använder resurserna i den gemensamma informationsstrukturen. 

Två delar i uppföljningsmodellen 

Uppföljningsmodellen består av två delar utformade för att undersöka grad av införande samt uppnådd nytta. Modelldelen grad av införande undersöker implementeringen av den gemensamma informationsstrukturen hos en huvudman. Den andra modelldelen, uppnådd nytta, studerar faktiskt uppnådd nytta för en person/roll i en given verksamhetssituation. Utgångspunkten är att ökande grad av införande påverkar uppnådd nytta positivt. Sambandet mellan de båda delarna gör modellen till en meningsfull helhet. De två modelldelarna är i övrigt avsedda att användas separat.

Fem områden i en implementeringsmodell

En undersökning för att fastställa grad av införande genomförs med hjälp av ett antal implementeringsindikatorer. Indikatorerna har identifierats inom fem områden i en implementeringsmodell: styrning, uppbyggnad, organisering, användning och resultat. Områdena illustrerar vad som behöver göras för att implementeringen ska starta och utvecklas. De omfattar även beslut och effekter som uppstår i verksamheten till följd av implementeringen. Grad av införande fastställs genom att undersökningsresultaten matchas mot fem fördefinierade implementeringsnivåer som beskriver olika stadier eller tillstånd i införandet. Med detta tillvägagångssätt synliggörs den pågående implementeringen så att nya möjliga steg i implementeringsarbetet kan identifieras. 

Utgångspunkten för datainsamling i modelldelen

Utgångspunkten för datainsamling i modelldelen uppnådd nytta är en verksamhetssituation inom vård och omsorg, där arbetsuppgifter med inriktning mot att tillgodose ett eller flera mål genomförs. I verksamhetssituationen undersöks möjligheterna att genomföra önskade arbetsuppgifter effektivt med avseende på dokumentationsmöjligheter och tillgång till information. Verksamhetssituationer kan exempelvis handla om att skaffa överblick över en patient/brukares historik inom vård och omsorg, att dokumentera en åtgärd/insats, att ta emot/överlämna patienter mellan olika vårdenheter eller att följa upp en grupp patienters/brukares process. En undersökt verksamhetssituation analyseras relativt förväntade effekter av den gemensamma informationsstrukturen. Genom att studera verksamhetssituationer över tid kan utvecklingen av uppnådd nytta följas. 
Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?