Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna

I Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna bedömer Socialstyrelsen att de båda verksamheterna bör få treårig statsbidragsfinansiering. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verks

​I Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna bedömer Socialstyrelsen att de båda verksamheterna bör få treårig statsbidragsfinansiering. Rapporten presenterar även ett förslag på uppföljning och utvärdering.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA, och Svenskt Demenscentrum, SDC, som inrättades 2008, har sedan starten bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. Socialstyrelsen ansvarar för ett flertal andra nationella centrumbildningar med olika karaktär och förvaltning. I jämförelsesyfte har erfarenheterna från två andra centrumbildningar sammanställts. De är Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor , NKCdb, och Nationella funktionen för sällsynta diagnoser, NFSD, vilka båda har ett uppdrag av likartad karaktär som NkA och SDC. Förvaltningen av NKCdb och NFSD bygger på upphandling.

Erfarenheterna visar att upphandling av nationell kompetenscentrumverksamhet, medför påtagliga svårigheter. Det främsta skälet är att det saknas konkurrerande anbudsgivare. Därmed blir inte upphandling ett verktyg för att driva fram bästa möjliga kvalitet. Ett vanligt ska- krav vid upphandling, är att anbudsgivaren ska ha erfarenhet av motsvarande verksamhet, något som oftast inte finns. Eftersom det heller inte handlar om konkurrens om pris, dvs. ersättning för att driva verksamheten, faller också denna anbudsskiljande faktor bort. Det är Socialstyrelsens erfarenhet att upphandling är en resurskrävande uppgift, både för Socialstyrelsen och anbudsgivare, till ringa nytta. 

Svårt att utvecklas långsiktigt

En verksamhet som har ettårig finansiering har svårt att utvecklas långsiktigt. Både NkA och SDC med sina utvidgade uppdrag kan svårligen leva upp till uppdragen på en sådan osäker ekonomisk grund. NkA och SDC har under de åtta år de funnits, byggt upp mycket omfattande nätverk av kontaker, något som skulle raseras om en annan aktör fick uppdraget.

Mot denna bakgrund, bedömer Socialstyrelsen, för att långsiktigt säkerställa verksamheten, att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA, och Svenskt Demenscentrum, SDC, bör få en treårig statsbidragsfinansiering.Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att verksamheterna bedrivs i enlighet med uppdragen.   

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna är utgiven av Socialstyrelsen. 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?