Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019 ger en samlad bild av tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om personer som är 65 år och äldre. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Rapporten Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2019 beskriver tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer 65 år och äldre. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av området.

Socialtjänstinsatser till äldre minskar

Andelen av den äldre befolkningen som får insatser via socialtjänsten minskar. Det gäller både inom särskilt boende, hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet. En jämförelse mellan 2010 och 2017 av hemtjänstinsatserna för personer 80 år och äldre visar att andelen med enbart serviceinsatser minskar samtidigt som det pågår en förskjutning mot mer personlig omvårdnad.

Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas

Personer 85 år och äldre lever i större utsträckning ensamma och har i mindre utsträckning en nära vän, jämfört med hela befolkningen. Ofrivillig ensamhet kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. De flesta personer 65 år och äldre som lider av psykisk ohälsa möter i första hand äldreomsorgen eller primärvården men antalet äldre som vårdas för psykiatriska diagnoser inom den specialiserade öppenvården har ökat sedan 2006. Läkemedelsbehandling är den vanligaste vårdåtgärden, medan tillgången till psykologisk behandling är låg för äldre personer med psykisk ohälsa.

Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre och lägst i åldersgrupperna upp till 24 år. Det är drygt tre gånger så många män som kvinnor som avlider av suicid i åldersgruppen 65 år och äldre. Under 2017 ökade andelen suicid bland de äldre männen med 5 procent jämfört med 2016.

Kommunernas socialtjänst ökar användningen av digitala arbetssätt

E-tjänster gör det möjligt för äldre personer att på digital väg kommunicera med socialtjänsten. Andelen kommuner med webbaserade ansökningar inom äldreomsorgen har under 2014–2018 ökat från 7 till 23 procent. Även användning av övrig välfärdstekning ökar i kommunerna. I slutet av 2017 hade 81 procent av totalt 216 000 trygghetslarm digitaliserats och 46 procent av kommunerna hade infört kameratillsyn nattetid. Detta kan jämföras med siffrorna från 2014 då 30 000 larm (14 procent) var digitala. Cirka 64 procent av kommunerna kan erbjuda internet via fiber eller trådlöst i minst ett boende i kommunen, och cirka 47 procent av boendeplatserna i landet har tillgång till detta.

Fler personer med omfattande vård- och omsorgsinsatser behöver en samordnad individuell plan

Kortare vårdtider och snabbare utskrivningar ställer nya krav på insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. En person med insatser enbart från hemtjänsten möter i genomsnitt 15 olika personer under 14 dagar. Personer med insatser från både vården och omsorgen har rätt att få sina insatser samordnade. 71 procent av personer 65 år och äldre i ordinärt boende har insatser från både den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. När personer har behov av flera olika och omfattande insatser är det viktigt att insatserna är samordnade. Fortfarande är det relativt ovanligt att det upprättas en samordnad individuell plan (SIP) för personer med omfattande behov av vård och omsorg. År 2018 uppgav cirka 49 procent av kommunerna att det fanns skriftliga och beslutade rutiner på ledningsnivå om att den äldre ska informeras om möjligheten att få en SIP. Det är 5 procent fler jämförelse med 2017.

Förebyggande arbete behöver prioriteras

Undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall har betydelse för äldres livskvalitet och välmående. Under 2018 gjordes totalt knappt 115 260 riskbedömningar inom något av dessa riskområden av personer 65 år och äldre inom äldreomsorgen; 47 procent har identifierats med risk i ordinärt boende som hade fått sina planerade åtgärder uppföljda inom samtliga identifierade riskområden. För särskilt boende var motsvarande siffra 61 procent. De nya nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor betonar särskilt vikten av samtalsbaserade åtgärder för att stödja riskgrupper. För äldre är det viktigt att anpassa dels råden om matvanor utifrån individens näringsbehov och fysiska förmåga, dels råden om fysisk aktivitet till aktuellt hälso- och allmäntillstånd.

Fortsatt positiv utveckling av förskrivning av läkemedel

Förskrivningen av olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer till personer 75 år eller äldre minskade med 56 procent under perioden 2005–2017. Drygt 8 procent av de akuta inläggningarna av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar och cirka 60 procent av dessa bedöms vara möjliga att förebygga. Av de läkemedelsbiverkningar som uppkommer utanför sjukhus bedöms drygt 40 procent vara undvikbara. Ett eliminerande av de undvikbara läkemedelsbiverkningarna skulle kunna spara cirka 450 miljoner kronor för samhället, utöver hälsovinsterna för de äldre.

Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2019 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?