Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, stödjer kommunikation mellan människor, och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.

 

​Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan kommunicera på något sätt. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar sig efter behoven och stimulerar samspel och kommunikation.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.  Idag används AKK främst i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Men det finns goda skäl att prova och inspireras av AKK även i kommunikationen med äldre personer med kommunikationssvårigheter.

Olika behov av kommunikationsstöd

Exempel på funktionsnedsättningar som kan ge kommunikationssvårigheter är

 • kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis på grund av intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en demenssjukdom
 • förvärvad hjärnskada, exempelvis efter stroke
 • fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis syn, hörsel eller rörelsehinder.

En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men många har också svårt att förstå vad andra säger. För personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet kan AKK vara ett viktigt kognitivt stöd.

Personer med behov av kommunikationsstöd är olika vad gäller kognitiva, kommunikativa och motoriska förmågor och behöver därför olika stöd för att kunna kommunicera. En person behöver oftast olika alternativ och komplement beroende på situationen och vem man ska prata med. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer. För att hitta rätt AKK till en person utgår man från personens förutsättningar och kartlägger vilka behov som finns i de miljöer personen vistas i. Omgivningens stöd är avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera.

Olika sorters kommunikation

Manuell och kroppsnära kommunikation sker utan att några hjälpmedel behövs. Det vanligaste är teckenkommunikation i olika former men här ingår även tolkning av naturliga  reaktioner och kroppsrörelser som ljud, mimik och gester. Annan kommunikation är beroende av hjälpmedel i form av bilder, föremål, symboler eller teknik. Komplexiteten kan variera från några enstaka bilder eller föremål som betyder något bestämt till mycket avancerade system.

Bilder, fotografier och symboler

Bilder, fotografier och symboler kan göra det möjligt för en person att uttrycka sig och underlätta för den som har nedsatt språkförståelse att förstå vad andra säger. Det är bra om bilder och symboler kompletteras med text så att alla samtalspartners vet vad de betyder för en viss person.

Några begrepp inom bildbaserad kommunikation:

 • Kommunikationskartor eller bildkartor är kartor där man samlat flera bilder. De kan bestå av en persons hela ordförråd eller bestå av bilder med ett gemensamt tema tänkta att användas i en viss situation, exempelvis kring hygien, måltider eller aktiviteter.
 • Pekprata innebär att den som talar med en person som har behov av kommunikationsstöd pekar på bilder eller symboler samtidigt som han eller hon pratar för att förtydliga vad han eller hon menar.
 • Samtalsmatta gör det möjligt för personer att uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande. Genom att låta personen placera bilder i förhållande till en visuell värderingsskala som sitter på en matta, får man en tydlig bild av vad personen tycker och tänker.

Talande hjälpmedel

Talande hjälpmedel läser upp inspelade meddelanden eller talar med syntetiskt tal. De styrs genom att peka på eller markera exempelvis bilder eller symboler. Talande hjälpmedel kan vara mycket enkla och uttrycka enstaka meddelanden eller vara mer avancerade. Ett vanligt användningssätt är att använda en ”talknapp” för att påkalla uppmärksamhet.

Appar

Appar, applikationer, i en mobiltelefon eller surfplatta kan stödja kommunikation. De kan innehålla symboler, text och talsyntes, filmer eller ljud.

Stödja kommunikation

För att stödja kommunikation behövs mer än tillgång till AKK. Hur samtalspartnern stöttar personen med kommunikationssvårigheter är minst lika viktigt. Några exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på:

 • Förvänta dig att alla har något att bidra med. Tolka alla signaler från personen som kommunikation.
 • Se till att personens egna kommunikationshjälpmedel finns tillgängliga för personen.
  Anpassa din kommunikation till den person du möter. Det kan gälla hur fort du talar, hur långa meningar du använder eller ordval.
 • Ge lite extra svarstid. Ofta tar det längre tid att kommunicera med hjälp av AKK. 
  Förtydliga gärna det du säger med bild, gester eller genom att visa konkret för den som behöver det för att förstå vad du menar.

Film om funktionell kommunikation

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Bildstöd

Bildstöd är en nationell webbresurs för kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. På Bildstod.se kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material, som bland annat kan användas i sjukvården och tandvården. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda.

Bildstöd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd