Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Hemtjänst Kvalitetsområden för hemtjänsten

Kvalitetsområden för hemtjänsten

Utifrån lagar, föreskrifter, socialtjänstens mål och vad äldre tycker, har Socialstyrelsen tagit fram kvalitetsområden för äldreomsorgen. Områdena berör bland annat information, bemötande och på vilket sätt hemtjänsten utförs.

​I undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? har Socialstyrelsen valt ut kvalitetsområden för vården och omsorgen om äldre. Kvalitetsområdena har valts ut utifrån vad äldre tycker, utifrån lagar, föreskrifter och socialtjänstens mål. Totalt var det elva områden som togs fram, av dessa är det nio som berör hela äldreomsorgen. Övriga två områden berör främst äldreboenden. Det gäller boendemiljö på äldreboenden och behov av långvarig vård för personer på äldreboenden.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på Socialstyrelsens webbplats

De olika kvalitetsområdena som togs fram i undersökningen som berör hela äldreomsorgen är:

  • information
  • bemötande
  • inflytande
  • trygghet
  • hjälpens omfattning
  • mat
  • städning, tvätt, dusch och bad 
  • social samvaro och aktiviteter
  • insatsernas utförande.

Information

Enligt socialtjänstlagen ska de ansvariga inom socialtjänsten informera om verksamhet som berör de äldre. De äldre har rätt att få information om den hjälp de får, både formerna och mängden.

Bemötande

Hur bemötandet upplevs av de äldre har i hög grad att göra med samspelet med personalen. Ett förtroendefullt bemötande från socialtjänstens sida är av stor betydelse för kvaliteten på tjänsterna. I sitt bemötande ska personalen visa lyhördhet och empati.

Inflytande

Kommunen ska ta hänsyn till den enskildes önskemål och åsikter när hjälpen utformas och ges. Så långt det är möjligt ska verksamheten anpassas efter den äldre personens önskemål och behov. Den äldre ska även ha möjlighet att påverka den vardagliga hjälpen.

Trygghet

I vilken mån hjälpen ges av samma personer har betydelse för äldres sociala trygghet. Att veta vem som kommer kan ge en ökad känsla av trygghet.

Hjälpens omfattning

I socialtjänstlagen står det att det är de äldres behov och inte deras ekonomi som ska avgöra omfattningen av insatserna.

Mat

Mat är en mycket viktig kvalitetsfaktor för de äldre, både för livskvaliteten och rätt näringsintag. Maten är en förutsättning för goda levnadsförhållanden och en god hälsa hos äldre. Ett försummat näringsintag kan leda till ohälsa, speciellt hos äldre som redan är sjuka eller svaga.

Städning, tvätt, dusch och bad

Förutom olika serviceuppgifter omfattar stödet och hjälpen till äldre även mer personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter menas bland annat städning och tvätt. Med personlig omvårdnad menas insatser som gäller fysiska, psykiska och sociala behov, inklusive personlig hygien.

Social samvaro och aktiviteter

Social samvaro och aktiviteter är ett viktigt kvalitetsområde som förstärker de äldres möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Det är kommunernas ansvar att skapa goda förutsättningar för att äldre ska kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv. Det kan handla om en pratstund med personalen, att få komma ut när man vill eller att få göra aktiviteter som man trivs med.

Insatsernas utförande

God kvalitet i vården och omsorgen innebär att tjänsterna utförs på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Insatserna ska utföras med stor hänsyn till de äldres behov, önskemål och förväntningar, samt med hänsyn till deras personliga integritet.

Områdena som berör främst äldreboenden är vårdinsatser och boendemiljö.

Vårdinsatser

Kommunerna har ansvaret för viss hälso- och sjukvård som gäller äldre i behov av långvarig vård och som bor i äldreboende. Ansvaret avser uppgifter som utförs av legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i olika särskilda boendeformer. Genom avtal med landstingen kan kommunerna också ta över ansvaret för vårdinsatser i ordinärt boende.

Boendemiljö

Det här kvalitetsområdet avser endast äldre i äldreboende och omfattar flera aspekter av boende och boendemiljö. Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor har möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och att de har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst. All verksamhet på äldreboenden behöver bygga på respekt för de äldre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser