Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.  IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet.

 

​IBIC är ett arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning och utgår utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Här finns information om arbetssättet och utbildning.

Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

För att göra detta möjligt behöver både handläggare och utförare använda ett gemensamt tankesätt och språk vilket finns i ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger också säkrare överföring och återanvändning av information.

Arbetssättet i IBIC utgår från den nationella processen för individbaserad dokumentation inom socialtjänsten och omfattar: utreda, utforma uppdrag, genomföra och följa upp. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. Modellen ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?

  • Stärker individens delaktighet. Individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. 

  • Underlättar samarbete. Underlättar samarbetet mellan professionella och med anhöriga och individen.

  • Mer likvärdigt och rättssäkert. Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.

  • Gör det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver. Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och metoder. Utförarens roll att fortlöpande planera och följa upp genomförandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärkas.

  • Gör det lättare att följa upp behov och mål. Det blir lättare att följa upp resultatet för individen och värdera valet av arbetssätt och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.

IBIC – en vidareutveckling av ÄBIC

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC till att omfatta vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver insatser i det dagliga livet, utifrån SoL och LSS, samt för att beskriva anhörigas situation och behov.

IBIC har kompletterats med ett delprocessteg för att bedöma tillhörighet till personkretsen för LSS, vilket endast är aktuellt för utredning av begäran om insatser enligt LSS. Övriga delprocessteg i IBIC är gemensamma för alla målgrupper.

Även urvalet från ICF och de övergripande målen har kompletterats för att kunna användas för alla vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning.

För er som idag arbetar utifrån ÄBIC innebär vidareutvecklingen inga större förändringar.

Utbildning i IBIC

Socialstyrelsen erbjuder IBIC-utbildningar. Nedan finns länkar till mer information och anmälan till utbildningarna.

När du klickar på länkarna till varje utbildning kommer du direkt till Socialstyrelsens utbildningar. För att kunna anmäla dig till ett kurstillfälle behöver du logga in, vilket kräver att du har ett användarkonto. Om du inte redan har ett användarkonto skaffar du ett genom att klicka på logga in eller gå till kurs i kursbeskrivningen.

Informationsdag

Målgrupp för informationsdagen är kommunala eller privata chefer samt ansvariga för socialtjänstens dokumentation och kvalitetsutveckling inom funktionshinder-, äldre och anhörigområdet som beslutat att införa eller planerar att införa IBIC.

Dagen ger en översiktlig information om IBIC och dess utgångspunkter. Personer som är utsedda till processledare går istället processledarutbildningen.

Individens behov i centrum IBIC – informationsdag, på Socialstyrelsens webbplats 

Processledarutbildning

Målgrupp för processledarutbildingen ärutsedda processledare för IBIC i kommunen eller hos privata eller idéburna utförare samt personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Utbildningen ger dig som processledare kunskap om arbetssättet och är ett stöd för din organisations införande av IBIC.

Observera att de som redan har gått ÄBIC-utbildningen för processledare inte behöver gå motsvarande IBIC-utbildning.

Individens behov i centrum IBIC – processledarutbildning, på Socialstyrelsens webbplats

Bild: Individens behov i centrum - Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICFIndividens behov i centrum - Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF

Vägledningen ger stöd för införande och användning av IBIC till ansvariga för verksamhet inom funktionshinder-, äldre- och anhörigområdet. Den riktar sig också till lokala processledare, handläggare och utförare av kommunal eller privat socialtjänst inom området.

Vägledning Individens behov i centrum

Bild: Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – LägesrapportFrån Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutvecklade och anpassade arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är för vuxna personer som oavsett funktionsnedsättning har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS.

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum

Bild: Handläggning och dokumentation inom socialtjänstenHandläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

​Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

​Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF

Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

​Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman