Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Multisjuklighet

Multisjuklighet

Multisjuklighet betyder att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Mer än 50 procent av befolkningen som är 77 år eller äldre har två eller fler kroniska sjukdomar. När det gäller äldre personer och multisjuklighet talar man om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

 

​Multisjuklighet innebär att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. När det gäller äldre och multisjuklighet talar man om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

Många definitioner av multisjuklighet

En definition av multisjuklighet är att en individ är 77 år eller äldre och har två eller flera sjukdomar samtidigt. Enligt den definitionen har ungefär 55 procent multisjuklighet.

Enligt en annan definition, framtagen av Äldrecentrum, innebär multisjuklighet att man är 75 år eller äldre, ha vårdats inom sluten sjukhusvård vid tre eller flera olika tillfällen under ett år och har tre eller flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper. Enligt denna definition finns multisjuklighet hos sju procent av svenskarna.

Socialstyrelsen definierar multisjuklighet som ”en person 75 år eller äldre, som under de senaste 12 månaderna har varit inneliggande tre gånger eller mer inom slutenvården och med tre eller fler diagnoser i tre eller fler skilda diagnosgrupper enligt klassifikationssystemet ICD-10”.

Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg
Det är vanligt att äldre personer har flera sjukdomar samtidigt och risken för multisjuklighet ökar med åldern. Äldre kvinnor och personer med låg utbildning är mest drabbade av multisjuklighet. Det finns också ett klart samband mellan multisjuklighet och funktionsnedsättning. Multisjuklighet kan för den enskilde innebära sårbarhet och beroende av andra.

Äldre personer har en ökad risk att få olika kroniska sjukdomar som demens, hjärtsvikt, kärlkramp, benskörhet, åldersdiabetes, stroke och Parkinsons sjukdom. Många av dessa sjukdomar medför funktionsnedsättningar. Det gäller både rörelseförmågan och hjärt- och lungfunktionen, vilket ger minskad energi och kondition. Dessutom tillkommer ofta åldersrelaterad försämring av syn och hörsel. Sämre mag- och tarmfunktion kan förekomma. Det leder till försämrat näringsupptag och viktnedgång. 

Av personer som är 85 år eller äldre är det nästan 60 procent som har två eller fler kroniska sjukdomar. En kronisk sjukdom har ett långvarigt och ihållande förlopp eller är obotlig.

Multisjuklighet ställer krav på samverkan och samordnade insatser

Personer med multisjuklighet utgör en speciell utmaning för vårdsystem. Vårdsystem är traditionellt uppdelade efter disciplin och administreras av olika myndigheter. Personer med multisjuklighet skickas ofta mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst, när man borde göra en sammanvägd individuell bedömning av hela behovsbilden.

På senare tid har initiativ tagits för att hitta lösningar för den komplexa situation som äldre personer med multisjuklighet befinner sig i. Insatserna består bland annat i utvecklat samarbete mellan olika vårdgivare.

Idag vet man inte hur multisjuklighet kan förebyggas men effekterna av multisjuklighet kan underlättas med mer samordnade insatser av samhället.

Vård och omsorg om personer med multisjuklighet

 Kontinuitet och trygghet är viktigt för personer med multisjuklighet i kontakterna med vården och omsorgen. Personer med multisjuklighet vill se ett sammanhang mellan olika insatser och vill ha eget inflytande. De efterfrågar förutsägbarhet och kontroll över vad som ska hända. Det finns också många exempel på särskilda insatser för äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov, som särskilda äldreteam och äldrelotsar.

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man får en sjukdom till följd av en annan sjukdom som man redan har. Till exempel kan man få hjärt-kärlsjukdom eller depression som en följd av diabetes.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

Film från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om Margareta som har multisjuklighet och satsningen för gruppen mest sjuka äldre.

​Poddavsnitt 40 om förebyggande arbete och hälsosamtal

Allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Hur kan vården arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar och vilka metoder är effektiva? Lyssna på Malin Skogström, primärvårdsläkare i Skåne, Mats Hellstrand, metodutvecklare i landstinget i Västmanland och Ingrid Schmidt, utredare och projektledare vid Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet