Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Nedsatt förmåga till hemliv

Äldre som vill och kan bor kvar i den egna bostaden och får där det stöd och den vård de behöver, trots nedsatt förmåga till hemliv. Att tvingas flytta mot sin vilja kan innebära en direkt hälsorisk. Seniorboende är ett alternativ när omsorgsbehoven inte är så stora att bostad i särskilt boende kan beviljas.

Äldre som vill och kan ska få bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den vård de behöver. Det är individens behov som avgör vården och omsorgens omfattning. Att tvingas flytta mot sin vilja kan innebära en direkt hälsorisk.

En förutsättning för att äldre ska kunna bo kvar och leva så självständigt som möjligt, är att såväl bostadsområdet som bostaden är tillgänglig. Otillgängliga bostäder är potentiella hälsoproblem, eftersom de hotar äldres oberoende och personliga välbefinnande.

Seniorboende

Med seniorboende avses vanliga bostäder som inte kräver behovsprövning och biståndsbeslut, men de boende ska som regel vara 55 år och äldre. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade.

Det finns uppskattningsvis lite mer än 10 000 seniorbostäder i Sverige, främst i flerbostadshus, men delvis även i småhus och radhus.´

Särskilt boende

För att få bostad i särskilt boende ansöker man om det enligt socialtjänstlagen. Det är den enskildes behov av sådant boende som blir föremål för prövning. Ett bifallsbeslut om beviljat bistånd krävs för att erbjudas en bostad i särskilt boende.

Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre lägenhet och har tillgång till en larmklocka så att man kan tillkalla hjälp närhelst man behöver.

Vård- och omsorgsbehovet inom särskilt boende ökar, eftersom de som flyttar in är allt äldre och har allt mer omfattande funktionsnedsättningar.

Särskilt boende behövs när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet till personal dygnet runt. Omkring hälften av de som bor i särskilt boende har en demenssjukdom. Vissa särskilda boenden har specialiserat sig på enbart demenssjukdomar.

Orienteringshandikapp och omvårdnadsbehov med korta kritiska intervall är de vanligaste skälen för att beviljas bostad i särskilt boende. Att anhöriga inte orkar med tillsynen av den närstående kan vara ett annat skäl.

När man flyttar till särskilt boende förändras förutsättningarna för rehabilitering. Risken finns att man som nyinflyttad förlorar sina gamla vanor och överlämnar allt mer till personalen. En fungerande rehabilitering ska underhålla både den boendes funktionsförmåga och stödja hans eller hennes oberoende.

Särskilt boende under kortare tid

Korttidsboendet är en tillfällig insats som ingår i det vidare begreppet särskilt boende. Korttidsboende erbjuds för rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd för anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för vård i livets slut. Beslut om korttidsboende är tidsbegränsat och den enskilde behåller sin ordinarie bostad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser