Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Nedsatta funktionstillstånd hos äldre Nedsatt förmåga till relationer

Nedsatt förmåga till relationer

Eftersom äldre personers sociala nätverk vanligen minskar med stigande ålder kan det sociala stödet på en mötesplats spela en viktig roll. Socialt stöd och informella relationer med familj och samhälle är betydelsefullt för ett gott åldrande.

​Relationers omfattning och innehåll är av central betydelse för hälsa och välbefinnande i alla åldersgrupper. Eftersom äldre personers sociala nätverk vanligen minskar med stigande ålder kan det sociala stödet på en mötesplats spela en viktig roll.

Socialt stöd och informella relationer

Socialt stöd och informella relationer med familj och samhälle är betydelsefullt för ett gott åldrande. Sociala, dagliga och fysiska aktiviteter gör att vi lever längre.

Äldre som deltar i sociala och dagliga fritidsaktiviteter, har bättre
funktionsförmåga, både fysiskt och psykiskt.

Äldre som är beroende av andra vid dagliga aktiviteter, upplever sin hälsa som sämre samt har sämre fysisk eller social funktionsförmåga. De allra flesta ålderspensionärer har någon de kan vända sig till med personliga problem. Personer som uppger att de saknar ett sådant personligt stöd upplever sin hälsa som sämre.

Socialt innehåll i äldreomsorgen

Det sociala innehållet i omsorgen om äldre påverkar både hälsa och välmående. Äldre personer behöver erbjudas förutsättningar för att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta vara sig själva.

Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både personal och de äldre och kan också ha positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa.

Biståndsbedömare, enhetschefer i äldreomsorgen och omsorgspersonal kan stärka det sociala innehållet genom att till exempel

  • låta de som får hjälp från till exempel hemtjänst vara med och bestämma så mycket som möjligt om hur hjälpen ska utformas
  • anlita och samarbeta med äldrepedagoger som har kompetens för att förbättra förutsättningarna för de äldre
  • uppmuntra enskilda att fortsätta med en vana eller hobby även på särskilt boende eller med hjälp av omsorgspersonal alternativt frivilligorganisationer
  • ta initiativ till att bjuda in närstående och låta dem vara delaktiga.

Det har visat sig att enhetschefens inställning till socialt innehåll är mycket viktig. Med en positiv attityd och vilja att utveckla det sociala innehållet kan han eller hon påverka personal inom äldreomsorgen att skapa en bättre vardag för de äldre.

Delaktighet och inflytande

En viktig förutsättning för att uppnå god hälsa är att känna delaktighet och inflytande över den egna livssituationen och i samhället. På individnivå är sambandet mellan inflytande och hälsa mycket starkt.

Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Här spelar politiken, folkrörelserna, kulturen, folkbildningen och föreningslivet en viktig roll både för den enskilda och för samhället. Äldre människor har viktiga kunskaper och erfarenheter att bidra med. Möjligheten att kunna påverka och ta saker i egna händer och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.

Delaktighet och inflytande i samhället främjar känslan av att vara en del i ett sammanhang. Att ha en känsla av sammanhang betyder att man upplever att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Det har visat sig ha betydelse för varför vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser