Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lärande exempel

För verksamheter som vill förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder presenteras här en rad så kallade lärande exempel som kan väcka idéer och ge inspiration.

​Ett lärande exempel beskriver ett eller flera arbetsätt som förväntas leda till att man kan förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Här presenteras en rad lärande exempel som visar på  erfarenheter av arbetssättet – vad man bedömer har fungerat bra eller dåligt, eller andra frågeställningar som vuxit fram.

De lärande exemplen beskriver inte ett färdigt koncept som kan följas för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder eller att leva upp till de krav och mål som enligt lag gäller för en verksamhet. Varje arbetsätt måste anpassas till den verksamhet det gäller och de enskilda personer som verksamhetens personal möter. Det är också respektive verksamhet som ansvarar för att de arbetssätt som tillämpas och de förändringar som genomförs är förenliga med den gällande lagstiftning.

Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar

Det här lärande exemplet beskriver hur personalen på en gruppbostad kommer till insikt om att personens utmanande beteende beror på smärta. Här delar de med sig hur man har lärt sig att tolka och kartlägga smärta hos olika personer för att förebygga och minska utmanande beteende. Viktiga verktyg i detta arbete är kommunikationsstöd och checklista. Publicerad 2017-01-19.

Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar

I vården och omsorgen finns många hjälpmedel som kan vara begränsande och därmed är otillåtna om de används felaktigt. I det här lärande exemplet beskrivs hur en undersköterska fick en idé om hur man skulle kunna öka medvetenheten om sänggrindar som en potentiell begränsande åtgärd. Hennes idé innebar samtidigt att personalen började använda alternativa lösningar för att skydda boende som riskerade att falla ur sina sängar. Publicerad 2016-10-26.

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar, på Socialstyrelsens webbplats

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande

För några år sedan inträffade några akuta situationer vid ett gruppboende som resulterade i flera lex Sarah anmälningar till IVO som gällde tvångs- och begränsningsåtgärder. Det blev startskottet för ett utvecklingsarbete. Situationerna med utmanande beteende har minskat, personalen vet hur de ska agera om något akut inträffar och de boende har bättre verktyg för att kommunicera och uttrycka sina viljor. Här beskriver chefen och några ur personalen hur man arbetar idag. Publicerad 2016-09-19.

Att vända intresset bort från de låsta dörrarna

Miljön är viktig för enskilda individers möjlighet att känna igen sig och är särskilt viktigt för personer vars kognitiva förmåga börjar svikta. Exemplet beskriver ett gruppboende för personer med demenssjukdom där man genomfört miljöanpassningar för att stödja de boende att röra sig fritt. Personal som deltagit i förändringsarbetet har intervjuats och berättar om sitt arbete och de erfarenheter man gjort. Publicerad 2016-01-22.

Att vända intresset bort från dörrarna, på Socialstyrelsens webbplats

Att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg

Personer med Prader Willis syndrom (PWS) hamnar lätt i situationer som kan vara svåra för personal att bemöta. Exemplet beskriver ett boende som har en lång erfarenhet av personer med PWS. De arbetssätt och erfarenheter som man berättar om har relevans för stödet till personer med PWS, men bör även kunna ge inspiration till andra verksamheter. Publicerad 2016-01-22.

Att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg, på Socialstyrelsens webbplats

Välfärdsteknologi och miljöanpassningar  – Goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha nedsatt beslutsförmåga. Till exempel personer med demens eller personer med utvecklingsstörning. För att kunna vara delaktig i beslut som rör den egna vardagen och livssituationen är det viktigt att förstå vilka behov en person har och vilket stöd som kan hjälpa. Exemplet beskriver några insatser som gjorts för personer med nedsatt beslutsförmåga och hur insatserna har bidragit till att personerna idag är mer delaktiga i sin egen vardag. Publicerad 2015-03-04.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman