Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tvång och begränsningar Stöd på individnivå

Stöd på individnivå

Personcentrerat och systematiskt kvalitetsarbete kan utveckla vården, stödet och omsorgen för den enskilda individen. Det innebär att man både kan förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder på individnivå.

​Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att tvångs- och begränsningsåtgärder används går att förebygga och undvika. Tvångs- och begränsningsåtgärder kan ofta ha sitt ursprung i situationer som personal upplever som svåra att förhålla sig till. Till exempel:

  • Inom funktionshinderområdet brukar man tala om utmanande beteenden. Dit hör utåtagerande beteende, självskadebeteende och socialt problematiskt beteende.
  • Inom demensvården burkar man tala om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD. Det kan handla om skrik, vandring, vanföreställningar eller ångest.

Dessa beteenden och symtom är ofta uttryck för att något är fel. Att hantera den situation som uppstår på grund av beteendet eller symtomet löser möjligen situationerna men inte självklart det som är fel och som är orsaken till att situationerna uppkommer. Det är därför alltid viktigt att ställa sig frågan varför dessa beteenden eller symtom uppstår.

Systematiskt förebyggande arbete

På samma sätt som kvaliteten ska utvecklas på verksamhetsnivå, kan den också utvecklas på individnivå. Grundläggande är att arbeta personcentrerat och systematiskt för att kontinuerligt utveckla vården, stödet och omsorgen för den enskilda individen. Det handlar om att i stödet, vården och omsorg om den enskilda:

  • planera bemötande, arbetsätt och insatser i samspel med den enskilda utifrån de individuella behov som finns
  • vara uppmärksam på situationer som kan leda fram till att tvångs- och begränsningsåtgärder används
  • analysera varför dessa situationer uppkommer i arbetet med den enskilda, överväga om de är ett problem och söka efter möjliga förebyggand åtgärder
  • prova åtgärder i syfte att förebygga situationer och beteenden som kan riskera att leda till tvångs- och begränsningsåtgärder
  • följa upp om de åtgärder som vidtagits leder fram till en förbättring.

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder är en process som kan ta lång tid. Om en åtgärd inte fungerar är det viktigt att inte ge upp, utan att söka efter nya lösningar, prova dessa och följa upp.

Planera och stödja kommunikationen på individnivå

Många personer med funktionsnedsättning likaväl som äldre med exempelvis nedsatt tal- och hörselförmåga eller en begynnande demenssjukdom har kommunikationssvårigheter. Men det fråntar dem inte rätten att kommunicera. En god vård, omsorg och stöd bygger på den enskildas delaktighet och självbestämmande. Att inte kunna förmedla sin vilja, berätta att något är fel eller att bli missförstådd kan skapa stor frustration. Därför är det viktigt att planera och stödja kommunikationen utifrån varje enskild individs förutsättningar.

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum som innehåller handbok, webbutbildning, anhörigskrift, mobilapp och verktygslåda med länkar och dokument att ladda ned.

Nollvision – ett utbildningspaket

​Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet.

Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Utmanande beteende kan till exempel vara utåtagerande eller självskadande.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Svenska BPSD-registret

​Svenska BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet.

Svenska BPSD-registret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker