Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tvång och begränsningar Stöd på verksamhetsnivå

Stöd på verksamhetsnivå

Systematiskt kvalitetsarbete kan skapa förutsättningar för en lärande organisation där kvaliteten utvecklas. Det innebär att man både kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå.

​Alla verksamheter som arbetar med att ge vård, stöd och omsorg till personer med insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamheterna ska ha ett ledningssystem för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med kvalitet menas att uppfylla de krav och mål som gäller för den egna verksamheten. Att synliggöra, förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder är ett led i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.

Reglerna om ledningssystem innebär att verksamhetens kvalitet ska utvecklas och säkras genom att man planerar, genomför och därefter utvärderar och förbättrar verksamheten.

1. Planera

Verksamheten ska planeras så att den bedrivs i enlighet med de krav och mål som gäller. Det betyder att verksamhetens planeringsarbete behöver fokusera på vad som krävs för att inte använda tvångs- och begränsningsåtgärder. Utifrån detta bedömer man vilka processer och rutiner som verksamheten behöver för att nå det målet.

Verksamheten ska också genomföra riskanalyser för att förutse kvalitetsbrister, exempelvis om man använder tvångs- och begränsningsåtgärder.

2. Genomföra

För att tvångs- och begränsningsåtgärder ska gå att förebygga och förhindra behöver de synliggöras. Personal som arbetar inom socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah ska all personal inom socialtjänsten rapportera missförhållande och risker för missförhållande till den som bedriver verksamheten. Personalen har även möjlighet att lämna klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Verksamheten ska ta emot samtliga inkomna rapporter, klagomål och synpunkter, så kallade avvikelser. Dessa ska utredas var för sig och bakomliggande orsaker till det som inträffat ska identifieras. Avvikelserna ska också sammanställas och analyseras för att visa mönster eller trender som tyder på kvalitetsbrister.

3. Utvärdera

Verksamheten ska utöva egenkontroll, vilket innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens kvalitet. Verksamheten behöver i sin egenkontroll därför särskilt eftersöka och uppmärksamma om det förekommer eller har förekommit tvångs- och begränsningsåtgärder.

4. Förbättra

Med utgångspunkt i vad som kommit fram i avvikelsehanteringen, egenkontrollen och riskanalysen ska verksamheten vidta de åtgärder som krävs för att tvångs- och begräsningsåtgärder inte ska förekomma. Åtgärderna behöver omsättas i det praktiska arbetet. Om processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga ska även dessa förbättras.

En lärande organisation

Ett systematiskt kvalitetsarbete kan skapa förutsättningar för en lärande organisation där kvaliteten utvecklas. Det innebär att man både kan förebygga och minimera tvång- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå.

Arbetet med att utveckla kvaliteten på verksamhetsnivå kan exempelvis synliggöra:

  • brister i de processer och rutiner som styr arbetet i verksamheten
  • brister i bemanningen under dygnets 24 timmar
  • behov av ökad kompetens bland personalen för att tillgodose de enskildas behov
  • personalens behov av stöd i arbetet, exempelvis en närvarande chef, handledning, rutiner för att hantera vissa svåra situationer i arbetet och tillgång till hjälpmedel
  • brister i den fysiska miljön (inne- och utemiljö).

​Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Socialstyrelsens publikation beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå inom stödet, vården och omsorgen av vuxna.

Socialstyrelsens publikation

Skapa trygghet utan tvång

Rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.

​Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Kunskapsmaterial från Myndigheten för delaktighet, MFD, om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar.  

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

En handbok från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg och är tänkt att både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. 

SOU 2015:80 – Del 2 bilaga 4

Stöd till personer med nedsatt beslutsförmåga att kunna fatta egna beslut och att vara delaktiga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker