Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Psykologisk behandling

Psykoterapi är den mest kända psykologiska behandlingsmetoden. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi är former av psykoterapi. Behandling med psykoterapi sker bland annat vid depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.

​Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren, psykologen eller psykoterapeuten, och den som behandlas. Efter en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen. Man kommer också överens om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas. 

Behandling med psykoterapi sker bland annat vid depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.

Psykoterapi bedrivs oftast individuellt men kan även bedrivas i grupp för vuxna och barn och för familj eller par. Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur man ser på sig själv och sin omgivning. KBT utgår från att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel kan negativa tankar som “jag är dålig” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att individen ska må och fungera bättre genom att förändra uppfattningen om sig själv, sin omgivning och därmed sitt beteende.

Stor kraft läggs ner på att utveckla nya sätt att för klienten att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa inte längre utgör ett stort hinder i livet.

Psykodynamisk psykoterapi

En bärande idé inom psykodynamisk psykoterapi är att människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till sitt agerande kan man bättre förstå och förändra sitt nuläge.

Lite förenklat kan man säga att psykodynamisk psykoterapi är mer inriktad på känslor än den kognitiva beteendeterapin. Grundläggande tankar för psykodynamiska psykoterapier är att individen själv medverkar till sina psykiska besvär och att medvetenhet om det är ett led i att försöka lösa problemen.  

En utgångspunkt i psykodynamisk terapi är att individens livshistoria har stor betydelse för den vuxna människans liv. I terapin arbetar terapeuten och klienten därför ofta med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens livshistoria.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd