Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Cancer

Cancer

Cancer är en samlingsbeteckning på ett stort antal olika typer av elakartade tumörsjukdomar. Risken att insjukna i cancer är i hög grad relaterad till ålder. Den ökande medellivslängden är i sig en viktig anledning till ökningen av antalet cancerfall.

 

Cancer är en samlingsbeteckning på ett stort antal olika typer av elakartade tumörsjukdomar. I Sverige drabbas varje år cirka 60 000 personer, ungefär lika många män som kvinnor, av någon form av cancer.

Risken att insjukna i cancer är i hög grad relaterad till ålder. Den ökande medellivslängden är i sig en viktig anledning till ökningen av antalet cancerfall. Två tredjedelar av dem som drabbas är över 65 år.

Det är vanligast att cancer upptäcks hos äldre personer, dels för att åldrandet i sig påverkar cellerna, dels för att det tar lång tid för en cellförändring att utvecklas till en cancertumör.

Var tredje svensk beräknas komma att insjukna i cancer någon gång under sitt liv och vart femte dödsfall har cancer som orsak. Risken att insjukna har varit i det närmaste oförändrad de senaste 20 åren med en svag ökning för kvinnor och en minskning för män.

Riskfaktorer

Genom den stora variationen i cancerformer finns det också en mångfald mer eller mindre väl belagda riskfaktorer. Den största enskilda faktorn är tobaksrökning.

När det gäller lungcancer anses nio av tio fall vara orsakade av rökning. Utvecklingen av cancer till följd av rökning följer rökvanornas utveckling med en eftersläpning på 15–20 år.

Alkohol är en riskfaktor för vissa former av cancer, till exempel i mun, svalg och strupe, lever och sköldkörtel.

Maten och matvanorna spelar stor roll för flera cancerformer. En kost som innehåller mycket grönsaker, frukt och bär bidrar till att minska cancerrisken, liksom en kost rik på fibrer.

Solljus och joniserande strålning, exempelvis röntgen och strålning från radioaktiva ämnen, innebär ökad risk för vissa cancerformer.

Bröstcancer, prostatacancer, lungcancer och cancer i magtarmkanalen

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer. Prostatacancer utvecklas långsamt och behöver långt ifrån alltid sprida sig och ge symtom. Andra vanliga cancerformer är lungcancer och cancer i magtarmkanalen.

En form av cancer i magtarmkanalen är tjocktarmscancer. Insjuknandet i tjocktarmscancer har ökat något de senaste 20 åren medan dödligheten minskat till följd av tidig upptäckt och behandling. Bland annat stillasittande tycks öka risken för denna typ av cancer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser