Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. Det innebär att man fokuserar på personens upplevelse av verkligheten och inte sjukdomen.

​Omvårdnaden om personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. Det innebär att personens upplevelse av verkligheten sätts i fokus och inte sjukdomen. Den personcentrerade omvårdnaden utgår från information om personens livsmönster och värderingar. Den syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig.

Den personcentrerade omvårdnaden innebär att personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

  • bemöter individen med demenssjukdom som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots avtagande funktioner
  • strävar efter att förstå vad som är bäst för personen utifrån dennes perspektiv
  • värnar dennes självbestämmande och möjlighet till medbestämmande
  • ser personen som en aktiv samarbetspartner
  • bekräftar personen i dennes upplevelse av världen
  • strävar efter att involvera personens sociala nätverk i vården och omsorgen
  • försöker upprätta en relation till denne.

En del i den personcentrerade omvårdnaden är att personen med demenssjukdom bekräftas, accepteras och uppmuntras att berätta om sig själv och sitt liv.

Personcentrerad omvårdnad innebär också att man i vården och omsorgen särskilt beaktar behov relaterade till att personer har annan kulturell eller språklig bakgrund.

Att ta kulturella hänsyn handlar exempelvis om att ge personen med demenssjukdom möjlighet till att utöva sin religion, få kulturellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner och sedvänjor samt att få tillgång till personal som talar samma språk som personen med demenssjukdom.

Läkemedel vid Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, även kallat kognitiva förmågor. För behandling av kognitiva symtom finns två typer av läkemedel som är godkända. En typ för mild till måttlig Alzheimers sjukdom och en typ för måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota. Läkemedel kan däremot bidra till att personer med Alzheimers sjukdom under en period upprätthåller sin förmåga att minnas, att tolka sin omgivning och sin tankeförmåga.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser