Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Demenssjukdomar Om demenssjukdomar

Om demenssjukdomar

Demenssjukdomar finns i olika former. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Gemensamt för alla demenssjukdomar är försämrat minne, nedsatt tankeförmåga och nedsatt förmåga att tolka sin omgivning.

Gemensamt för demenssjukdomar är nedsatt kognitiv förmåga, alltså försämrat minne och nedsatt intellektuell funktion på grund av att nervceller dör. Andra symtom kan vara nedsatt praktisk förmåga som innebär större svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

En del personer utvecklar också personlighetsförändringar med sämre insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, känslomässig avtrubbning och brist på empati. Men personens medvetande påverkas inte av sjukdomen.

Olika reaktioner vid demenssjukdom kan vara

  • ångest
  • depression
  • misstänksamhet
  • vanföreställningar
  • tvångsmässigt beteende.

Vissa riskfaktorer för demenssjukdom går att påverka i förebyggande syfte. Det kan göras exempelvis genom behandling mot högt blodtryck i medelåldern, fysisk aktivitet samt mentalt och socialt stimulerande aktiviteter.

Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Nästan hälften av Sveriges 90-åringar har en demenssjukdom och 1-2 procent av 65-åringarna har sjukdomen. Merparten av de yngsta med demenssjukdom är mellan 60 – 65 år.

Vid flera demenssjukdomar är det vanligt med snabba förändringar i stämningsläge. Det är också vanligt att personer med demenssjukdom är förvirrade eller att de plötsligt inte känner igen sig. Vanföreställningar kan också förekomma, som innehåller upplevelser av att vara förföljd eller utsatt för stöld.

Förvirringstillstånd vid demenssjukdom

Det händer att personer med demenssjukdom inte känner igen familjemedlemmar, platser eller saker. Det händer också att personer med demenssjukdom inte förstår hur en penna eller gaffel ska användas. För anhöriga och närstående kan det vara mycket svårt att hantera sådana situationer.

Förvirringstillstånd vid demenssjukdom är vanligt. De orsakas ofta av ökad fysisk och psykisk belastning, till exempel en infektion, ny medicin eller miljöombyte.

Tecken på förvirringstillstånd kan vara om en person plötsligt ändrar sitt beteende och blir orolig, aggressiv eller får hallucinationer. Misstanke om förvirringstillstånd ska utredas skyndsamt så att orsaken som ligger bakom tillståndet snabbt kan åtgärdas.

Oro vid demenssjukdom

En person med demenssjukdom som är orolig eller ängslig kan visa det genom aggressivitet, rastlöshet, förändrad dygnsrytm eller genom att vara kontaktsökande.

Oro kan snabbt bli värre och därför är det viktigt att göra en bedömning av orsaken och vidta nödvändiga åtgärder direkt. Oro kan bero på läkemedel och detta måste utredas, men också om det finns andra bakomliggande orsaker.

Om det är möjligt ska orsaker till oro behandlas men det finns även läkemedel mot själva oron. Man bör skapa en trygg omgivning kring personer med orostillstånd, till exempel med hjälp av närstående. Promenader och kroppskontakt kan också dämpa oro.

Olika demenssjukdomar

Det finns olika former av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Andra demenssjukdomar är vaskulär demens och frontallobsdemens.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp. Att man får problem med minnet och har en förändrad tidsuppfattning brukar vara tidiga tecken. Symtom kan till exempel vara nedsatt orienteringsförmåga och praktisk förmåga - att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

Frontallobsdemens

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna. Frontallobsdemens drabbar ungefär 5 procent av de personer som har en demenssjukdom i Sverige.

Vaskulär demens

Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, orsakas av minskat blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra sig plötsligt. Symtom på blodkärlsdemens kan vara minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och hallucinationer.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser